BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 90 yıl­lık çı­nar: Gü­reş İh­ti­sas

90 yıl­lık çı­nar: Gü­reş İh­ti­sas

Geç­ti­ği­miz haf­ta­ya, Spor Şu­ra­sı ve son­ra­sın­da Tür­ki­ye’de ku­rum ola­rak bir­çok ilk­le­re im­za atan Ge­nel Mü­dür Meh­met Ata­lay‘ın is­ti­fa­sı, ar­dın­dan can dos­tu, me­sai ar­ka­da­şı Yu­nus Ak­gül‘ün atan­ma­sı ola­yı dam­ga vur­du. Ata­lay‘a “gü­le gü­le”, Ak­gül‘e “hoş gel­din” di­yo­ruz...



Geç­ti­ği­miz haf­ta­ya, Spor Şu­ra­sı ve son­ra­sın­da Tür­ki­ye’de ku­rum ola­rak bir­çok ilk­le­re im­za atan Ge­nel Mü­dür Meh­met Ata­lay‘ın is­ti­fa­sı, ar­dın­dan can dos­tu, me­sai ar­ka­da­şı Yu­nus Ak­gül‘ün atan­ma­sı ola­yı dam­ga vur­du. Ata­lay‘a “gü­le gü­le”, Ak­gül‘e “hoş gel­din” di­yo­ruz... Gü­reş lig­le­ri olan­ca hı­zıy­la de­vam edi­yor. Ef­sa­ne İs­tan­bul Gü­reş İh­ti­sas Ku­lü­bü, bir as­ra mer­di­ven da­ya­yan 90 yıl­lık bir çı­nar. Es­ki adıy­la Fa­tih Gü­reş Ku­lü­bü. İz­ni­niz­le bi­raz da gu­rur­la­na­yım, ne­den mi? Dört kar­deş ön­ce en bü­yü­ğü­müz Meh­met, Mah­fuz, ben ve Meh­ti, Fa­tih Gü­reş Ku­lü­bün­de gü­re­şe baş­la­dık (1968). Uzun yıl­lar bu ocak­ta ön­ce gü­reş­çi, da­ha son­ra ise an­tre­nör ola­rak gö­rev yap­tım. Di­le ko­lay tam 32 yıl. Uzun yıl­lar bo­yun­ca Türk gü­reş ta­ri­hin­de bir­çok şam­pi­yon, de­ğer­li an­tre­nör­ler ve yö­ne­ti­ci­ler ye­tiş­tir­di. Gü­reş İh­ti­sas, şu an­da bir­çok ku­ru­mun mü­ca­de­le et­ti­ği gü­reş lig­le­rin­de hem bü­yük­ler, hem de yıl­dız­lar gü­reş li­gin­de tek özel ih­ti­sas ku­lü­bü... Pe­ki, bu çı­nar ku­ru­ma­dan na­sıl ya­şı­yor? Gü­nü­müz­de sır­tı­nı ku­rum­la­ra ve be­le­di­ye­le­re yas­la­yan ku­lüp­ler bi­le ba­zen sı­kın­tı­la­ra dü­şer­ken, doğ­ru ve emin adım­lar­la Türk gü­re­şi­ne dim­dik ve gu­rur­la hiz­met et­me­ye na­sıl de­vam edi­yor? Ben di­yo­rum ki yet­ki­li­le­re ge­lin, İs­tan­bul Gü­reş İh­ti­sas Ku­lü­bü­nü in­ce­le­yin ve na­sıl bir­kaç ta­ne da­ha ih­ti­sas ku­lü­bü aça­bi­li­riz di­ye ka­fa yo­run... Da­ha son­ra­ki ya­zı­la­rı­mız­da de­tay­lı ola­rak ele ala­ca­ğız ama baş­ta Sa­det­tin Tan­tan, Sü­ley­man Ka­ra­bel ve yö­ne­tim ku­ru­lu­nu teb­rik edi­yo­rum. Ak­lı­ma il­ginç bir pro­je gel­di; 2009’da uy­gu­lan­ma­sın­da ya­rar var, te­mel gü­re­şin alt ya­pı­sı açı­sın­dan. 2008 Pe­kin’den son­ra bir­çok elit gü­reş­çi ak­tif gü­re­şi bı­rak­tı. Yak­la­şık en az 15 yıl­dır de­ği­şik dö­nem­ler­de bir­çok de­ği­şen ku­ral­la­ra rağ­men gu­rur­la mil­li ma­yo­yu giy­di­ler ve ba­şa­rı­lı ol­du­lar. İş­te pro­jem şu; yıl­dız ve genç­ler­de hat­ta bü­yük­ler­de bu tec­rü­be­li isim­le­ri mil­li ta­kım ha­zır­lık kamp­la­rı­na da­vet ede­lim ve re­zerv kad­ro­dan ye­te­nek­li gü­reş­çi­le­ri sık­let­le­ri­ne gö­re tes­lim ede­lim. Dü­şün­se­ni­ze üç, dört kamp be­ra­ber ol­duk­la­rı­nı! Bir de Ham­za Yer­li­ka­ya da­hil, Şe­ref Eroğ­lu, Naz­mi Av­lu­ca, Meh­met Özal da­vet edil­se... Ne di­yor­su­nuz? Ne­den ol­ma­sın de­ğil mi?
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97500
  % 0.71
 • 5.3458
  % -0.37
 • 6.0966
  % -0.16
 • 6.9287
  % -0.04
 • 221.355
  % -0.13
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT