BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 3 kaza 17 ölü

3 kaza 17 ölü

Si­vas’ta tak­si i­le kam­yo­ne­tin çar­pış­ma­sı so­nu­cu 7 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Is­par­ta ve To­kat’da mey­da­na ge­len i­ki ay­rı ka­za­da da ay­nı a­i­le­den 10 ki­şi can ver­diSi­vas’ta tak­si i­le kam­yo­ne­tin çar­pış­ma­sı so­nu­cu 7 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Is­par­ta ve To­kat’da mey­da­na ge­len i­ki ay­rı ka­za­da da ay­nı a­i­le­den 10 ki­şi can ver­di Bay­ram ta­ti­li do­la­yı­sıy­la yo­ğun­la­şan t­ra­fik, be­ra­be­rin­de çok sa­yı­da ö­lüm­cül ka­za­yı ge­tir­di. Is­par­ta’da va­ta­ni gö­re­vi­ni yap­mak­ta o­lan o­ğul­la­rı­nı Kur­ban Bay­ra­mı’n­da zi­ya­re­te gi­den ay­nı a­i­le­den 5 ki­şi, mey­da­na ge­len t­ra­fik ka­za­sın­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ha­lil Ay­dın i­da­re­sin­de­ki a­raç, Ke­çi­bor­lu yo­lu Yağ­ba­kan mev­kii A­da­lar Köp­rü­sü’n­de sü­rü­cü­nün u­yuk­la­ya­rak di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si so­nu­cu ba­ri­yer­le­re çar­pıp, ar­dın­dan 10 met­re yük­sek­lik­ten u­çu­ru­ma yu­var­lan­dı. Ka­za­da Ha­lil Ay­dın ve a­raç­ta bu­lu­nan Ha­ti­ce Ay­dın, Hü­se­yin Ay­dın, Ha­ni­fe Ay­dın ve Ah­met Ay­dın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. ­To­kat’ın Re­şa­di­ye il­çe­sin­de mey­da­na ge­len t­ra­fik ka­za­sın­da i­se ay­nı a­i­le­den 5 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Rüs­tem Bal yö­ne­ti­min­de­ki o­to­mo­bil, kar­şı yön­den ge­len Şem­set­tin S.’nin kul­lan­dı­ğı TIR’ın dor­se­si­ne çarp­tı. Dor­se­nin al­tın­da ka­lan o­to­mo­bil sü­rük­le­ne­rek par­ça­lan­dı. Ka­za­da ay­nı a­i­le­den sü­rü­cü Rüs­tem Bal, Cen­giz Bal, Ce­mil Bal, Ha­nım Bal ve Gü­le­ser Bal ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. ­Si­vas’ın Şar­kış­la il­çe­sin­de bir ti­ca­ri tak­si i­le kam­yo­ne­tin ka­fa ka­fa­ya çar­pış­ma­sı so­nu­cu mey­da­na ge­len t­ra­fik ka­za­sın­da da 7 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Şar­kış­la’dan Si­vas is­ti­ka­me­ti­ne git­mek­te o­lan Lüt­fi Gül­te­kin i­da­re­sin­de­ki ti­ca­ri tak­si i­le Si­vas’tan Şar­kış­la’ya sey­ret­mek­te o­lan ve ka­pa­lı ka­sa kam­yo­net ka­fa ka­fa­ya çar­pış­tı. Ka­za­da; Lüt­fi Gül­te­kin i­le yol­cu­lar Se­fa­nur Gül­te­kin, Za­hi­de Gü­ler, Sa­li­ha U­ğu­ral, Nec­met­tin U­ğu­ral ve kam­yo­net­te­ki sü­rü­cü E­sat Bul­gur i­le Hay­ri­ye Bul­gur ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT