BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kız yüzünden ­si­lah­lar ko­nuş­tu: 3 Ö­LÜ 3 YA­RA­LI

Kız yüzünden ­si­lah­lar ko­nuş­tu: 3 Ö­LÜ 3 YA­RA­LI

Tuz­la’da i­ki g­rup a­ra­sın­da çı­kan si­lah­lı ça­tış­ma­da 3 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 3 ki­şi ya­ra­lan­dı.> Ab­bas U­lu İS­TAN­BUL İ­HA Tuz­la’da i­ki g­rup a­ra­sın­da çı­kan si­lah­lı ça­tış­ma­da 3 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 3 ki­şi ya­ra­lan­dı. O­lay, Tuz­la İs­tas­yon Cad­de­si ü­ze­rin­de bu­lu­nan bir iş ye­rin­de mey­da­na gel­di. Kız me­se­le­si yü­zün­den tar­tış­ma­ya baş­la­yan şa­hıs­lar, tar­tış­ma bü­yü­yün­ce si­lah­la­rı­na sa­rıl­dı. Cad­de­ye çı­ka­rak bir­bir­le­ri­ne a­teş e­den i­ki g­rup, or­ta­lı­ğı sa­vaş a­la­nı­na çe­vir­di. So­kak i­çe­ri­sin­de kor­ku do­lu an­la­rın ya­şan­ma­sı­na se­bep o­lan o­lay­da Cey­han Can, Ah­met Der­man ve Ser­kan Dur­maz ha­ya­tı­nı kay­bet­ti; U­ğur C., Öz­kan Y. ve Ha­san A. i­se ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı­lar has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lır­ken, ö­len şa­hıs­la­rın ce­set­le­ri po­li­sin in­ce­le­me­si­nin ar­dın­dan be­le­di­ye­ye a­it a­raç i­le has­ta­ne mor­gu­na kal­dı­rıl­dı.
Kapat
KAPAT