BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­çan kur­ban­lı­ğa ­domdom kur­şu­nu!

Ka­çan kur­ban­lı­ğa ­domdom kur­şu­nu!

An­ka­ra’nın Bey­pa­za­rı il­çe­sin­de, kur­ban­lı­ğı ka­çan bir va­tan­daş, ya­ka­la­ya­ma­dı­ğı bo­ğa­yı tü­fek­le vur­du.An­ka­ra’nın Bey­pa­za­rı il­çe­sin­de, kur­ban­lı­ğı ka­çan bir va­tan­daş, ya­ka­la­ya­ma­dı­ğı bo­ğa­yı tü­fek­le vur­du. Ha­cı­ka­ra Ma­hal­le­si’n­de D.G. (33), kur­ban­lık i­çin al­dı­ğı bo­ğa­yı kes­me­ye ha­zır­lan­dı­ğı sı­ra­da hay­van kaç­ma­ya baş­la­dı. Çev­re­de­ki­ler­le bir­lik­te bo­ğa­yı ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şan D.G’nin uğ­raş­la­rı so­nuç ver­me­di. Bu­nun ü­ze­ri­ne D.G, e­vin­den ge­tir­di­ği av tü­fe­ğiy­le Ev­ren Cad­de­si’n­de sı­kış­tır­dı­ğı bo­ğa­yı a­teş et­ti. Bo­ğa­nın domdom kur­şu­nuy­la ya­ra­la­na­rak ka­ça­ma­ma­sı­nı fır­sat bi­len D.G. kur­ban­lı­ğı ya­ka­la­dı. Kur­ban­lık hay­van, çev­re­de­ki­le­rin yar­dı­mıy­la öl­me­den cad­de­nin or­ta­sın­da ke­sil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT