BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En so­ğuk ge­ce­yi Kars­lı­lar ya­şa­dı: -9

En so­ğuk ge­ce­yi Kars­lı­lar ya­şa­dı: -9

Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’nde so­ğuk ha­va et­ki­li ol­ma­ya de­vam edi­yor.Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’nde so­ğuk ha­va et­ki­li ol­ma­ya de­vam edi­yor. Böl­ge­de ge­ce en dü­şük ha­va sı­cak­lı­ğı­nın ek­si 9 de­re­cey­le Kars’ta öl­çül­dü­ğü­nü be­lir­ten Me­te­oro­lo­ji Böl­ge Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri, di­ğer il­ler­de ge­ce öl­çü­len sı­cak­lık­la­rı sı­fı­rın al­tın­da ol­mak üze­re Ar­da­han’da 7, Iğ­dır ve Ağ­rı’da 6 ve Er­zu­rum’da 2 de­re­ce ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Sı­cak­lık­la­rın mev­sim nor­mal­le­rin­de ol­du­ğu­nu ak­ta­ran yet­ki­li­ler, böl­ge­de sa­bah sa­at­le­rin­de sis­li ha­va­nın et­ki­li ol­du­ğu­nu, sa­bah sa­at­le­rin­de böl­ge ge­ne­lin­de ara­lık­lar­la kar ya­ğı­şı bek­len­di­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT