BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MOBİL KESİM ÜNİTELERİ ­hem p­ra­tik hem hij­ye­nik

MOBİL KESİM ÜNİTELERİ ­hem p­ra­tik hem hij­ye­nik

Kur­ban Bay­ra­mı’nın çağ­daş ve hij­ye­nik ko­şul­lar­da ger­çek­leş­ti­ril­me­si ama­cıy­la ha­zır­la­nan mo­bil kur­ban ke­sim üni­te­le­ri, bu yıl hiz­me­te gir­di.Kur­ban Bay­ra­mı’nın çağ­daş ve hij­ye­nik ko­şul­lar­da ger­çek­leş­ti­ril­me­si ama­cıy­la ha­zır­la­nan mo­bil kur­ban ke­sim üni­te­le­ri, bu yıl hiz­me­te gir­di. İs­tan­bul’un çe­şit­li il­çe­le­rin­de 71 nok­ta­da 150 mo­bil kur­ban ke­sim üni­te­sin­de, bay­ra­mın ilk gü­nü 8 bin bü­yük baş hay­van ke­si­mi uz­man ka­sap­lar­ca ve ve­te­ri­ner he­kim kon­tro­lün­de ya­pıl­dı. Mo­bil kur­ban ke­sim üni­te­le­ri 12 met­re uzun­lu­ğun­da, 3 met­re ge­niş­li­ğin­de, 6 met­re yük­sek­li­ğin­de ste­ril ve kur­ban ke­si­mi­ne uy­gun imal edil­di. Üni­te­le­rin içe­ri­sin­de 4 ton­luk su de­po­su ve sı­cak su te­si­sa­tı bu­lu­nu­yor. Üni­te­ler ön­ce­den ha­zır­lan­mış alan­la­ra yer­leş­ti­ri­le­rek elek­trik, su ve atık su bağ­lan­tı­sı ya­pıl­dık­tan son­ra 2 sa­at içe­ri­sin­de kul­la­nı­ma ha­zır ha­le ge­ti­ri­li­yor. 6 ka­sap ve 4 yar­dım­cı­dan olu­şan az sa­yı­da­ki per­so­nel­le iş­le­ti­le­bi­len, çev­re kir­li­ği­ne yol aç­ma­yan üni­te, çağ­daş, hij­ye­nik bir or­tam­da kur­ban ke­sim hiz­me­ti sağ­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT