BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’a so­ğuk ve ­yağ­mur sürp­ri­zi

İs­tan­bul’a so­ğuk ve ­yağ­mur sürp­ri­zi

İs­tan­bul, Kur­ban Bay­ra­mı’nın ikin­ci gü­nü­ne yağ­mur­la baş­la­dı.İs­tan­bul, Kur­ban Bay­ra­mı’nın ikin­ci gü­nü­ne yağ­mur­la baş­la­dı. Ha­va­la­rın his­se­di­lir de­re­ce­de so­ğu­ma­sıy­la bir­lik­te kent­te ya­ğan yağ­mur za­man za­man et­ki­li ol­du. Dün sa­bah er­ken sa­at­ler­den iti­ba­ren İs­tan­bul’un bir çok nok­ta­sın­da yağ­mur yağ­dı. Va­tan­daş­lar şem­si­ye­le­riy­le yağ­mur­dan ko­run­ma­ya ça­lı­şır­ken, ya­ğı­şın bu­gün de ara­lık­lar­la de­vam ede­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT