BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İTÜ öğ­ren­cilerine di­züs­tü bilgisayar

İTÜ öğ­ren­cilerine di­züs­tü bilgisayar

İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı, 2008-2009 eği­tim öğ­re­tim dö­ne­min­de İs­tan­bul Ti­ca­ret Üni­ver­si­te­si’ne ka­yıt olan öğ­ren­ci­le­re özel ola­rak ha­zır­lat­tı­ğı di­züs­tü bil­gi­sa­yar­la­rı da­ğıt­ma­ya baş­la­dı.İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı, 2008-2009 eği­tim öğ­re­tim dö­ne­min­de İs­tan­bul Ti­ca­ret Üni­ver­si­te­si’ne ka­yıt olan öğ­ren­ci­le­re özel ola­rak ha­zır­lat­tı­ğı di­züs­tü bil­gi­sa­yar­la­rı da­ğıt­ma­ya baş­la­dı. Ge­le­nek ha­li­ne ge­len di­züs­tü bil­gi­sa­yar he­di­ye­si­ne bu yıl bin 198 öğ­ren­ci sa­hip ola­cak. Bil­gi­sa­yar­la­rı­na ilk ola­rak Hu­kuk ve İle­ti­şim Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri ka­vuş­tu. Bu fa­kül­te­ler­de oku­yan 201 öğ­ren­ci, 4 Ara­lık’ta İTO’nun Emi­nö­nü’nde­ki mer­kez bi­na­sı­na ge­le­rek bil­gi­sa­yar­la­rı­nı al­dı. 5 Ara­lık Cu­ma gü­nü de Ti­ca­ri Bi­lim­ler Fa­kül­te­si’nin 272 öğ­ren­ci­si­ne bil­gi­sa­yar­la­rı tes­lim edil­di. Bil­gi­sa­yar da­ğı­tı­mı­na 15 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü tek­rar baş­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT