BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aksu: Be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı AK Par­ti i­le de­ğiş­ti

Aksu: Be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı AK Par­ti i­le de­ğiş­ti

Bakan Aksu, AK Parti’li belediyelerden sonra kentlerin modern, çağdaş, yaşanabilir yerler haline geldiğini belirttiBakan Aksu, AK Parti’li belediyelerden sonra kentlerin modern, çağdaş, yaşanabilir yerler haline geldiğini belirtti AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dül­ka­dir Ak­su, Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye­si’nin bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Bu­ra­da bir ko­nuş­ma ya­pan Ak­su, bay­ram­la­rın bü­tün­le­şi­len, kay­na­şı­lan gün­ler ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, va­tan­daş­la­rın bay­ra­mı­nı kut­la­dı. “Hep böy­le kar­deş­çe ku­cak­la­şa­lım, bay­ram­la­şa­lım” di­yen Ak­su, Bey­lik­dü­zü’nün il­çe ola­rak ilk bay­ra­mı­nı kut­la­dı­ğı­nı da ha­tır­lat­tı. Bey­lik­dü­zü’ne yıl­lar ön­ce ilk gel­di­ğin­de bu­ra­sı­nın “bü­yük­çe bir köy” ha­va­sın­da ol­du­ğu­nu, hat­ta va­tan­daş­la­ra bir köy kah­ve­sin­de hi­tap et­ti­ği­ni an­la­tan Ak­su, il­çe­nin bu­gün ise bü­yük ve mo­dern bir yer­le­şim ala­nı ol­ma yo­lun­da hız­la iler­le­di­ği­ni di­le ge­tir­di. Ab­dül­ka­dir Ak­su, AK Par­ti’li be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nın, gö­rev­de bu­lun­du­ğu bel­de­le­ri çağ­daş­laş­tır­dı­ğı­nı ve ya­şa­na­bi­lir kent­le­rin ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “He­de­fi­miz bü­tün be­le­di­ye­le­rin ak be­le­di­ye­ci­lik yö­ne­ti­miy­le yö­ne­til­me­le­ri. Biz, yıl­lar­ca ko­nu­şu­lup ya­pı­la­ma­yan ye­rel yö­ne­tim re­for­mu­nu ger­çek­leş­tir­dik. Yet­ki ya­nın­da im­kan­lar da sun­duk be­le­di­ye­le­re. Dev­let büt­çe­sin­den kay­nak ak­tar­dık. On­dan son­ra kent­le­ri­miz mo­dern, çağ­daş, ya­şa­na­bi­lir yer­ler ha­li­ne gel­di” di­ye ko­nuş­tu. Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Veh­bi Orak­çı da be­le­di­ye ola­rak yap­tık­la­rı hiz­met­le­rin tü­mün­de va­tan­daş­lar­dan al­dık­la­rı des­tek, yet­ki ve kay­nak­la­rın yat­tı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT