BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­ram yo­lun­da zin­cir­le­me ka­za

Bay­ram yo­lun­da zin­cir­le­me ka­za

Ha­liç Köp­rü­sü üze­rin­de 6 araç bir­bi­ri­ne gir­di, 3 ki­şi ya­ra­lan­dı. Bayram ziyaretine gittiği öğrenilen ya­ra­lı ka­dın, “Oğ­lum ne­re­de” di­ye göz­ya­şı dök­tü.Ha­liç Köp­rü­sü üze­rin­de 6 araç bir­bi­ri­ne gir­di, 3 ki­şi ya­ra­lan­dı. Bayram ziyaretine gittiği öğrenilen ya­ra­lı ka­dın, “Oğ­lum ne­re­de” di­ye göz­ya­şı dök­tü. > Ab­bas Ulu İS­TAN­BUL (İHA) Ha­liç Köp­rü­sü üze­rin­de 6 ara­cın ka­rış­tı­ğı ka­za­da 3 ki­şi ya­ra­lan­dı. Bay­ram zi­ya­re­ti­ne gi­der­ken ka­za ya­pan ka­dın, uzun sü­re “Oğ­lum ne­re­de” di­ye göz­ya­şı dök­tü. Sa­at 08.50 sı­ra­la­rın­da mey­da­na ge­len olay­da, kon­trol­den çı­kan bir oto­mo­bi­le, ar­ka­dan ge­len bir baş­ka oto­mo­bil çarp­tı. Ar­ka­dan ge­len 3 oto­mo­bil ve 1 mi­ni­bü­sün de çar­pış­ma­sıy­la zin­cir­le­me ka­za mey­da­na gel­di. Ka­za­da, mi­ni­bü­se ar­ka­dan çar­pan araç için­de bu­lu­nan ve bay­ram zi­ya­re­ti­ne git­tik­le­ri öğ­re­ni­len Ab­dur­rah­man M. ve kı­zı Ne­za­ket A. ile ka­za­ya ka­rı­şan tak­si­nin şo­fö­rü Seç­kin D. ya­ra­lan­dı. Tra­fik­te ak­sa­ma­la­ra se­bep olan araç­lar, sağ­lık ekip­le­ri ve çe­ki­ci­nin olay ye­ri­ne ula­şa­bil­me­si için va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan yol ke­na­rı­na ta­şın­dı. Ya­ra­lı­lar, am­bu­lans­lar­la has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Öte yan­dan, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ait Ab­dul­lah G. yö­ne­ti­min­de­ki tıb­bi atık ara­cı, Has­dal Yo­lu Ke­mer­bur­gaz yol ay­rı­mın­da kon­trol­den çı­ka­rak, yön lev­ha­sı­nın bu­lun­du­ğu di­re­ğe çarp­tı. Sü­rü­cü ma­hal­lin­de sı­kı­şan Ab­dul­lah G. ile ya­nın­da­ki Hü­se­yin K, ya­ra­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT