BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Polise bayram teşekkürü

Polise bayram teşekkürü

Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­nün Va­tan Cad­de­si’nde­ki kam­pü­sün­de Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tı­lan İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “İs­tan­bul’da bir gü­zel bay­ra­mı mut­lu­luk­la id­rak edi­yo­ruz.Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­nün Va­tan Cad­de­si’nde­ki kam­pü­sün­de Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tı­lan İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “İs­tan­bul’da bir gü­zel bay­ra­mı mut­lu­luk­la id­rak edi­yo­ruz. Tüm gü­ven­lik güç­le­ri­ne, bay­ram­da yü­rüt­tük­le­ri fe­da­kar­ca ça­lış­ma­lar ne­de­niy­le te­şek­kür­le­ri­mi, tak­dir­le­ri­mi be­lir­ti­yo­rum” de­di. Güler, İs­tan­bul’da bay­ra­mın en iyi şe­kil­de kut­lan­ma­sı için tüm ka­mu bi­rim­le­ri­nin gö­rev yap­tı­ğı­nı ifa­de etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT