BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kâbus geri döndü

Kâbus geri döndü

Bu se­zon sa­kat­lık­lar­dan çok çe­ken G.Sa­ray’da Tek­nik Di­rek­tör S­kib­be, G.Bir­li­ği ma­çı ön­ce­si sı­kın­tı ya­şı­yorBu se­zon sa­kat­lık­lar­dan çok çe­ken G.Sa­ray’da Tek­nik Di­rek­tör S­kib­be, G.Bir­li­ği ma­çı ön­ce­si sı­kın­tı ya­şı­yor AL­MAN Yİ­NE SAN­CI­LI Se­zon ba­şın­dan be­ri sa­kat­lık­lar­dan çok çe­ken ve özel­lik­le kad­ro ko­nu­sun­da bü­yük sı­kın­tı­lar ya­şa­yan G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Mic­ha­el Skib­be, lig­de ilk ya­rı­nın bi­ti­mi­ne 2 haf­ta ka­la yi­ne ben­zer prob­lem­ler­le kar­şı kar­şı­ya kal­dı. Hert­ha Ber­lin ma­çın­da Sab­ri ve Em­re Gün­gör’ü kay­be­den Al­man tek­nik adam, son ola­rak Ke­well’ın 2 ay sa­ha­lar­dan uzak ka­la­cak ol­ma­sıy­la iyi­ce sar­sıl­dı. Cu­ma gü­nü lig­de G.Bir­li­ği ile oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma­da, A.Gü­cü ma­çın­da gör­dü­ğü sa­rı kart­la ce­za­lı du­ru­ma dü­şen Ay­han’ı da oy­na­ta­ma­ya­cak olan Skib­be’nin tek te­sel­li­si Ba­rış’ın iyi­leş­me­si ol­du. SAĞ BEK PROB­LE­Mİ En bü­yük prob­le­mi sa­vun­ma­nın sa­ğın­da ya­şa­yan Al­man ça­lış­tı­rı­cı, bu mev­ki­de ki­mi gö­rev­len­di­re­ce­ği ko­nu­sun­da he­nüz bir ka­rar ve­re­bil­miş de­ğil. A.Gü­cü ma­çın­da Sab­ri’nin yok­lu­ğun­da bu böl­ge­ye Ba­rış’ı kay­dı­ra­rak çö­zen Skib­be, gur­bet­çi fut­bol­cu­yu G.Bir­li­ği kar­şı­sın­da ise ce­za­lı Ay­han’ın ye­rin­de oy­na­tıp oy­nat­ma­mak­ta ka­rar­sız­lık ya­şı­yor. Ba­rış’ı yi­ne sa­vun­ma­nın sa­ğın­da oy­na­tıp, Meh­met To­pal’ın ya­nın­da Mei­ra ya da Ha­kan Bal­ta al­ter­na­tif­le­ri­ni de dü­şü­nen Al­man tek­nik ada­mın, son ka­ra­rı­nı ya­rın ya­pı­la­cak son tak­tik an­tren­man­da ver­me­si bek­le­ni­yor. > Ercan YILDIZ SAVUNMADA ALARM G.Sa­ray’da kart sı­nı­rın­da bu­lu­nan sa­vun­ma oyun­cu­la­rı Ser­vet ve Mei­ra’ya ikaz gel­di. Dün­kü an­tren­man ön­ce­si iki yıl­dız­la gö­rü­şen Skib­be, “Ge­le­cek haf­ta Be­şik­taş’la çok önem­li bir der­bi maç oy­na­ya­ca­ğız. Bu maç­ta bi­zi yal­nız bı­rak­ma­yın. Sa­kın ha­ke­min ver­di­ği ka­rar­la­ra da iti­raz ede­rek kart gör­me­yin” de­di. Kap­tan yi­ne Lin­coln Ta­kı­mın üç kap­ta­nı Ümit Ka­ran, Ha­san Şaş ve Ay­han’ın yok­lu­ğun­da Hert­ha Ber­lin ma­çın­da sa­ha­ya kap­tan ola­rak çı­kan Lin­coln, pa­zu­ban­dı G.Bir­li­ği kar­şı­laş­ma­sın­da da ko­lu­na ta­ka­cak. Skib­be, Ay­han’ın ce­za­sı se­be­biy­le for­ma gi­ye­me­ye­ce­ği maç­ta Lin­coln’e “Bu gö­rev se­nin” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT