BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Telekom’un unvanı gitti

Telekom’un unvanı gitti

FI­BA E­u­ro­cup D g­ru­bun­da ilk i­ki ma­çı­nı ka­za­nan Türk Te­le­kom, ü­çün­cü ma­çın­da A­ris’e 79-75 ye­ni­le­rek na­mağ­lup un­va­nı­nı kay­bet­ti.FI­BA E­u­ro­cup D g­ru­bun­da ilk i­ki ma­çı­nı ka­za­nan Türk Te­le­kom, ü­çün­cü ma­çın­da A­ris’e 79-75 ye­ni­le­rek na­mağ­lup un­va­nı­nı kay­bet­ti. Kar­şı­lık­lı sa­yı­lar­la baş­la­yan ma­çın ilk pe­ri­yo­du­nu A­ris 26-24 ga­lip ta­mam­la­dı. İ­kin­ci bö­lü­me her i­ki e­kip de hız­lı baş­lar­ken tem­sil­ci­miz so­yun­ma o­da­sı­na 44-41 ön­de git­ti. 3. çey­rek­te is­te­di­ği gi­bi mü­ca­de­le e­de­me­yen Te­le­kom fi­nal pe­ri­yo­du­na 67-62 ye­nik gir­di. Bu bö­lüm­de sa­yı a­van­ta­jı­nı ko­ru­yan A­ris mü­ca­de­le­den 79-75 ga­lip ay­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT