BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FENER BERLİN'DE KAYIP

FENER BERLİN'DE KAYIP

İs­tan­bul’da 9 fark­la de­vir­di­ği Al­ba Ber­lin’e 72-63 mağ­lup o­lan Fenerbahçe Ülker, 3 maç­tır ga­libiyet yüzü göremediİs­tan­bul’da 9 fark­la de­vir­di­ği Al­ba Ber­lin’e 72-63 mağ­lup o­lan Fenerbahçe Ülker, 3 maç­tır ga­libiyet yüzü göremedi ­İ­Yİ BAŞ­LA­DI E­u­ro­le­a­gu­e C G­ru­bu’n­da geç­ti­ği­miz haf­ta Ta­u Ce­ra­mi­ca’ya sa­ha­sın­da ye­ni­len Fe­ner­bah­çe Ül­ker, 7.haf­ta mü­ca­de­le­sin­de Al­ba Ber­lin dep­las­ma­nın­da ilk ya­rı­da et­ki­li ol­ma­sı­na rağ­men i­kin­ci ya­rı­da di­ren­ci­ni kay­be­din­ce, ra­ki­bi­ne 72-63’lük s­kor­la mağ­lup ol­du. Mü­ca­de­le­ye i­yi baş­la­yan sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, ilk pe­ri­yo­du 19-10 üs­tün ta­mam­la­dı. İ­kin­ci çey­re­ğe de ol­duk­ça i­yi gi­ren F.Bah­çe Ül­ker, bir a­ra far­kı 10 sa­yı­ya çı­kar­dı ve so­yun­ma o­da­sı­na da 30-27’lik s­kor­la git­ti. KÖ­TÜ Bİ­TİR­Dİ ­İ­kin­ci ya­rı­ya Se­mih Er­den ‘in bas­ket fa­u­lü ve tek ser­best a­tış i­sa­be­ti i­le gi­ril­di: 27-33. Üst üs­te hü­cum­lar­dan boş dö­nen Al­ba Ber­lin kar­şı­sın­da Vid­mar ‘ın fa­ul a­tış­la­rın­dan bul­du­ğu sa­yı­lar­la far­kı aç­ma­ya baş­la­yan ve son 7.15’e 36-27 ön­de gi­ren F.Bah­çe, Ca­sey Ja­cob­sen ‘in üç­lü­ğü­ne en­gel o­la­ma­yın­ca fark 6’ya in­di (30-36) ve fi­nal bö­lü­mü­ne ev sa­hi­bi e­ki­bin 51-48’lik üs­tün­lü­ğüy­le gi­ril­di. Bu bö­lüm­de ya­ka­la­dı­ğı sa­yı a­van­ta­jı­nı ko­ru­yan Al­ba Ber­lin sa­lon­dan 72-63 ga­lip ay­rı­lan ta­raf ol­du. AL­BA BER­LİN: Ja­cob­sen *** 11 Ha­mann ** 2 Se­say *** 17 W­right *** 7 Fe­mer­ling ** 3 C­hubb ** 8 M­cEl­roy *** 16 Nadj­fe­ji ** 8 F.BAH­ÇE: G­re­en ** 8 Mir­sad *** 13 Ö­mer O­nan *** 7 Ra­sim * Se­mih ** 7 Mr­sic * Vid­mar ** 6 O­ğuz ** 8 S­mith ** 6 P­reld­zic *** 8 ­İLK YA­RI: 27-30 (F.Bah­çe le­hi­ne) ­PE­Rİ­YOT­LAR: 10-19, 17-11, 24-18, 21-15
Kapat
KAPAT