BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sen o ba­kış­la­rı din­le

Sen o ba­kış­la­rı din­le

Kur­ban’da bir şey­ler du­ya­cak­san; ..kur­ban­lık­la­rın ba­kış­la­rı­nı din­le!Kur­ban’da bir şey­ler du­ya­cak­san; ..kur­ban­lık­la­rın ba­kış­la­rı­nı din­le! ..... “Kur­ban ne­dir” so­ru­su­nun ce­va­bı; “tes­li­mi­yet”tir! Kur­ban de­mek; ke­si­le­cek hay­van de­ğil­dir, et de­ğil, bı­çak de­ğil­dir... Doy­mak, do­yur­mak, fa­kir­le­re et gös­ter­mek de­ğil­dir... Ke­se­me­yen­ler­den fark­lı ol­du­ğu­nu his­set­mek, ki­bir, tat­min de­ğil­dir... Kur­ban, de­mek; baş­ka bir şey­ler de­mek de­ğil­dir ni­ha­ye­tin­de... Kur­ban; tes­li­mi­yet­tir! * İb­ra­him aley­his­se­lam, oğ­lu Haz­ret-i İs­ma­il’i ada­dı­ğı için de­ğil kes­ti­ği­miz kur­ban­lar. On­lar bi­zim için tes­li­mi­yet ör­ne­ği!.. Biz­ler, on­lar kes­ti­ği için de­ğil; emir al­dı­ğı­mız için kur­ban ke­si­yo­ruz... Kar­şı çı­kan­lar da, Pey­gam­ber­ler kes­ti di­ye de­ğil; “emir” ol­du­ğu için kur­ba­na kar­şı çı­kı­yor! Nefs; kâ­fir’dir, ma­lum... Em­re kar­şı gel­mek­ten bes­le­ni­yor! * Kur­ban Bay­ra­mın­da işi gü­cü bı­ra­kıp, kur­ban ku­yu­la­rı­nın dı­şı­na ta­şan kan­la­rı; me­rak­lı ço­cuk­la­rın ba­kış­la­rı­nı; yıl­da bir ke­re ken­di kur­ban­lı­ğı­nı kes­me­ye ça­lı­şan va­tan­daş­la­rın ace­mi­lik­le­ri­ni çek­mek için gö­rün­tü avı­na çı­kan­lar... Ve bu gö­rün­tü­le­ri çe­şit­li yo­rum­lar­la des­tek­le­ye­rek, İs­lam’ın ca­nı­na kast eden­le­re sat­ma­ya ça­lı­şan­lar, kur­ba­nı an­la­ma­ya­cak. Bu ya­zı­yı bi­le an­la­ma­ya­cak!.. Kur­ban bir ses­tir, her ku­lak işi­te­mez; bir li­san­dır, her­kes oku­ya­maz! Kur­ba­nın ne ol­du­ğu­nu tah­min ede­rek bu­la­maz­sın; kur­ban ne de­mek­tir, yo­rum oku­ya­rak bi­le­mez­sin... Bi­le­mi­yor­san, ba­ri sus­ma­yı bil! * Göz­le gö­rü­len, kur­ban­lık­lar­dır; “kur­ban”a gö­nül­le ba­kı­lır!.. *** “Kur­ban ne­dir” di­yor­lar ya, kur­ban; tes­li­mi­yet­tir! Ve kur­ban’da sus­mak la­zım... Kur­ban’da kur­ban­lık­la­rın ba­kış­la­rı­nı din­le­mek la­zım!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT