BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > bi­zim­ki­ler...

bi­zim­ki­ler...

(...Fa­tih, bay­ram zi­ya­re­ti i­çin mem­le­ke­ti­ne gi­de­cek­tir) YER: Mer­ter U­lu­soy te­sis­le­ri... FA­TİH: Tey­ze yan­lış­lık­la ye­ri­me o­tur­du­nuz ga­li­ba...bi­zim­ki­ler... (...Fa­tih, bay­ram zi­ya­re­ti i­çin mem­le­ke­ti­ne gi­de­cek­tir) YER: Mer­ter U­lu­soy te­sis­le­ri... FA­TİH: Tey­ze yan­lış­lık­la ye­ri­me o­tur­du­nuz ga­li­ba... TEY­ZE: Yok gü­zel ev­la­dım... Sen yan­lış o­tur­mu­şun, eş­ya­la­rı­nı şu kol­tu­ğa koy­dum... FA­TİH: Bi­let­le­ri kont­rol e­de­lim... Ba­kın be­nim nu­ma­ram 23... TEY­ZE: Be­nim­kin­de de 23 ya­zı­yor... FA­TİH: Ba­ka­yım tey­ze... E­vet 23 si­zin­ki de... TEY­ZE: Ba­ka­yım... A­a­a se­nin­ki de ay­nı... A­ma ev­la­dım keş­ke dün gel­sey­din... Bu dün­kü bi­let... FA­TİH: Yap­ma ya­a... Git­miş mi­dir?... TEY­ZE: E ha­liy­le... Te­mel’in ye­ri A­dam bir çift­li­ğin ya­nın­dan ge­çer­ken i­çe­ri­de hız­lı hız­lı ko­şan bir­şey­ler gör­müş... ­Dik­kat­li­ce ba­kın­ca, bun­la­rın 3 ba­cak­lı ta­vuk­lar ol­du­ğu­nu fark et­miş... ­Me­rak­lan­mış ve çift­li­ğin ka­pı­sı­nı çal­mış... ­Çift­lik sa­hi­bi Te­mel’e bun­la­rın na­sıl ol­du­ğu­nu sor­muş... Te­mel an­lat­mış; “-­Biz üç ki­şi­yiz... Bir ta­vuk ke­si­yo­ruz i­ki but çı­kı­yor... İ­ki ta­vuk ke­si­yo­ruz bir but ar­tı­yor... Ö­zel bir yem ge­liş­tir­dik ve so­nuç­ta bu üç ba­cak­lı ta­vuk­la­rı ü­ret­tik...” A­dam i­yi­ce şa­şır­mış ve sor­muş; “-­Na­sıl ba­ri e­ti lez­zet­li mi?...” ­Çift­lik sa­hi­bi Te­mel ce­vap­la­mış; “-­He­nüz ya­ka­la­ma­yı ba­şa­ra­ma­dık ki..” kadınlar & erkekler (...Ka­dın­lar hak­kın­da doğ­ru bi­li­nen yan­lış­lar) -Ka­dın­la­ra ve­ri­le­bi­le­cek en gü­zel he­di­ye çi­çek­tir... -Kül­li­yen yan­lış... Ke­sin­lik­le tek taş yü­zü­ğü ter­cih eder­ler... -Ka­dın­la­rın mo­ra­li­ni dü­zelt­mek için bir­kaç gü­zel söz ye­ter­li­dir... -Ka­dı­nın bo­zuk mo­ral­le­ri­ni dü­zelt­me­nin en iyi yo­lu alış ve­ri­şe çık­ma­sı­dır... -Sev­di­ği er­kek dün­ya­da her­şey­den ön­ce ge­lir... -İlk se­ne­den son­ra önem sı­ra­sı şöy­le­dir: Ye­mek ye­mek... Re­jim yap­ma­ya ka­rar ver­mek... Re­jim yap­mak... Re­ji­mi bo­zup ye­me­ğe de­vam et­mek... Alış ve­riş... De­ko­ras­yon... Ka­lan yer­le­rin de­ko­ras­yo­nu... Ta­til... Sev­di­ği er­kek... Ke­di­si... -Dep­res­yon­da ol­duk­la­rı za­man saç­la­rı­nın şek­li­ni de­ğiş­ti­rir­ler... -Ku­afö­re git­mek en önem­li şey­dir on­lar için... Her fır­sat­ta saç­la­rı­nın şek­li­ni de­ğiş­ti­rir­ler... -Çir­kin ka­dın yok­tur, gü­zel­leş­me­si­ni bil­me­yen ka­dın var­dır... -Kıs­men doğ­ru... Ka­ran­lık çö­kün­ce bü­tün ka­dın­lar gü­zel­dir... (...Gam­ze Öz­tu­ran’dan) tebeşir tozu “-­Ka­dın­lar yir­mi ya­şın­day­ken, el­li ya­şın­da na­sıl gö­rü­ne­cek­le­ri­ni dü­şü­nüp ü­zül­dük­le­ri i­çin, o­tuz ya­şın­da ko­car­lar...” (...B­ren­ner) iğ­ne­lik... ­ŞA­ŞI BA­KI­YOR ­­Dal­ton mu bu s­pi­ker, ­Gö­rü­yor a­kı ka­ra... ­Ni­çin do­lu­ya boş der, ­Çe­vi­rip de nu­ma­ra! ­Ye­di mi bir sil­le de, ­Telâş­lı bu a­ra­lar... ­Bu­za­ğı­yı il­le de, Ö­küz al­tın­da a­rar! ­Her i­yi ha­re­ke­te, ­Ni­ye bir kulp ta­kı­yor? ­Şu med­ya mem­le­ke­te, ­Ne­den şa­şı ba­kı­yor? (...Se­fa Ko­yun­cu) tuzaktan kumanda (...KA­NAL D - A­na Ha­ber) MU­HA­BİR: Bu se­ne kur­ban sa­tış­la­rı­nın kö­tü git­me­di­ği­ni söy­le­ye­bi­li­riz o za­man?... KUR­BAN SA­TI­CI­SI: Yok, çok şü­kür i­yiy­di... U­nut­ma­yın da Meh­met A­li Bi­rand’a ben­den se­lam söy­le­yin. Çok i­yi ar­ka­da­şım­dır. MU­HA­BİR (Gü­le­rek): Öy­le mi?... Ne di­ye­lim?... KUR­BAN SA­TI­CI­SI: Yoz­gat­lı Hü­se­yin Ka­ya de­yin... O be­ni i­yi ta­nır... bir film di­ya­lo­ğu! “-­Ya­nın­da du­run­ca­ya ka­dar, he­de­fim­den ne ka­dar u­zak­ta dur­du­ğum­dan e­min o­la­ma­mış­tım...” (...Gat­ta­ca fil­min­den) hayata dair ­Şans­lı in­san­lar, dört il­ke sa­ye­sin­de şans­la­rı­nı ar­tı­rır­lar... -­Şans fır­sat­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­ma ve fark et­me ko­nu­sun­da be­ce­rik­li­dir­ler; -­Sez­gi­le­ri­ni din­le­ye­rek şans­lı ka­rar­lar ve­re­bi­lir­ler; ­-O­lum­lu bek­len­ti­ler sa­ye­sin­de doğ­ru çı­kan tah­min­ler­de bu­lu­nur­lar -­Ve şans­sız­lı­ğı şan­sa dö­nüş­tü­ren es­nek bir yak­la­şım be­nim­ser­ler. ... ­Şans­lı ol­mak i­çin ö­ner­di­ği dört te­mel i­pu­cu bu­lu­nu­yor: -­Sez­gi­le­ri­ni­zi din­le­yin; nor­mal­de doğ­ru çı­kar­lar... -­Ye­ni de­ne­yim­le­re ve nor­mal ru­ti­ni­ni­zi boz­ma­ya a­çık o­lun... -­Her gün bir­kaç da­ki­ka­nı­zı i­yi gi­den şey­le­ri ha­tır­la­ya­rak ge­çi­rin... ­-Ö­nem­li bir top­lan­tı ya da te­le­fon gö­rüş­me­si ön­ce­sin­de ken­di­ni­zi şans­lı o­la­rak ha­yal e­din... ­Şans, ço­ğu za­man, doğ­ru çı­kan bir tah­min­dir. (...Ric­hard Wi­se­man)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT