BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Da­va­lar­da ge­çi­ci taz­mi­nat hak­kı ge­li­yor

Da­va­lar­da ge­çi­ci taz­mi­nat hak­kı ge­li­yor

Bo­şan­ma da­va­la­rın­da uy­gu­la­nan ‘ge­çi­ci na­fa­ka’ ben­ze­ri bir uy­gu­la­ma­nın, bü­tün taz­mi­nat da­va­la­rın­da da baş­la­ma­sı i­çin ça­lış­ma devam ediyorBo­şan­ma da­va­la­rın­da uy­gu­la­nan ‘ge­çi­ci na­fa­ka’ ben­ze­ri bir uy­gu­la­ma­nın, bü­tün taz­mi­nat da­va­la­rın­da da baş­la­ma­sı i­çin ça­lış­ma devam ediyor > Şük­ran Kaban AN­KA­RA Taz­mi­nat da­va­la­rın­da ge­çi­ci öde­me hak­kı ge­ti­ri­li­yor. TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu’nda bu­lu­nan Türk Borç­lar Ka­nu­nu ta­sa­rı­sı­na ilk de­fa ko­nu­lan bir mad­de ile ‘ge­çi­ci öde­me’ yap­ma im­ka­nı ge­ti­ri­li­yor. Söz ko­nu­su mad­de­ye gö­re za­rar gö­ren, id­di­ası­nın hak­lı­lı­ğı­nı ger­çe­ğe ya­kın gös­te­ren de­lil sun­du­ğu ve eko­no­mik du­ru­mu da ge­rek­tir­di­ği tak­dir­de ha­kim, da­va­lı­nın za­rar gö­re­ne ge­çi­ci öde­me yap­ma­sı­na ka­rar ve­re­bi­le­cek. Mev­cut ka­nun­da bu­lun­ma­yan ‘ge­çi­ci öde­me’ uy­gu­la­ma­sı, ta­sa­rı ya­sa­la­şır­sa ilk de­fa hu­kuk sis­te­mi­ne gir­miş ola­cak. Söz ko­nu­su mad­de, TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu’nda oy bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di. An­cak Ko­mis­yon Baş­ka­nı Ah­met İyi­ma­ya, “Uy­gu­la­ma ka­rı­şık­lı­ğa yol açar. Borç­lu ol­ma­ya­nın sır­tın­dan meş­ru te­me­le da­yan­ma­yan mal ve hak ak­tar­mak müm­kün mü” de­di.
Kapat
KAPAT