BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 12 mil­yon te­le­fon ikin­ci el ola­cak

12 mil­yon te­le­fon ikin­ci el ola­cak

Tür­ki­ye’de 3G uyum­lu te­le­fon­la­rın sa­tı­şı­nın 2010 yı­lın­da ar­ta­ca­ğı­nı söy­le­yen Mo­bil İle­ti­şim Sis­tem­le­ri ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MO­Bİ­SAD) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ca­ner Öz­gül, şu an­da 8 mil­yon olan ikin­ci el te­le­fon sa­yı­sı­nın 12 mil­yo­nu bu­la­ca­ğı­nı sa­vun­du.> Si­nan Çe­tin AN­KA­RA Tür­ki­ye’de 3G uyum­lu te­le­fon­la­rın sa­tı­şı­nın 2010 yı­lın­da ar­ta­ca­ğı­nı söy­le­yen Mo­bil İle­ti­şim Sis­tem­le­ri ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MO­Bİ­SAD) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ca­ner Öz­gül, şu an­da 8 mil­yon olan ikin­ci el te­le­fon sa­yı­sı­nın 12 mil­yo­nu bu­la­ca­ğı­nı sa­vun­du. Tür­ki­ye’de 65 mil­yon cep te­le­fo­nu kul­la­nı­cı­sı­nın bu­lun­du­ğu­nu kay­de­den Öz­gül, “Pi­ya­sa­daki 116 mar­ka ve mo­del­den 3G uyum­lu olan­la­rın sa­yı­sı 3 mil­yon ci­va­rın­da. 2009’da 4 mil­yon ye­ni ci­ha­zın da­ha piyasaya gir­me­si­ni bek­li­yo­ruz. An­cak in­san­la­rın 3G’yi an­la­dık­tan son­ra 2010 yı­lın­da 8 mil­yon ye­ni ci­haz Tür­ki­ye’de sa­tı­şa su­nu­la­cak. 2010 yı­lın­da 3G uyum­lu te­le­fon top­la­mı 20 mil­yo­nu bu­la­cak” de­di. Ye­ni te­le­fon­la­rın gel­me­siy­le es­ki­le­rin ya ikin­ci el pi­ya­sa­sı­na ya ­da çö­pe çı­ka­ca­ğı­nı be­lir­ten Öz­gül, şu an­da 8 mil­yon olan ikin­ci el te­le­fon sa­yı­sı­nın 12 mil­yo­nu bu­la­ca­ğı­nı sa­vun­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT