BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Di­yar­ba­kır ve ­Ma­ni­sa, pet­rol ­müj­de­si ver­di

­Di­yar­ba­kır ve ­Ma­ni­sa, pet­rol ­müj­de­si ver­di

Tür­ki­ye, bay­ram­da pet­rol se­vin­ciy­le i­kin­ci bir bay­ram da­ha yap­tı.­Di­yar­ba­kır’da ‘en ka­li­te­li’ pet­ro­le u­la­şı­lır­ken, Ma­ni­sa’da da 10 mil­yon va­ril ka­pa­si­te­li pet­rol re­zer­vi bu­lun­du Tür­ki­ye, bay­ram­da pet­rol se­vin­ciy­le i­kin­ci bir bay­ram da­ha yap­tı. Di­yar­ba­kır’dan ‘en ka­li­te­li’ pet­rol müj­de­si ge­lir­ken, Ma­ni­sa’da 10 mil­yon va­ril ka­pa­si­te­li pet­rol re­zer­vi­ne u­la­şıl­dı. Di­yar­ba­kır’ın Bis­mil il­çe­sin­de Türk fir­ma­sı­nın aç­tı­ğı Ar­pa­te­pe-2 ku­yu­sun­da 41.9 g­ra­vi­te­li pet­rol bu­lun­du. A­lad­din Mi­dil­li fir­ma­sın­ca a­çı­lan ku­yu­da bu­lu­nan pet­ro­lün g­ra­vi­te­si­nin (yo­ğun­luk) Su­u­di A­ra­bis­tan’da çı­kan pet­ro­le eş de­ğer ol­du­ğu be­lir­til­di. Fir­ma tem­sil­ci­si Ser­hat Öz, “İlk ku­yu­da gün­de 400 va­ril pet­rol ü­re­ti­yo­ruz. Ku­yu­da tek dam­la su yok. Böl­ge­de 10 ku­yu da­ha a­ça­ca­ğız” diye konuştu. ­İT­HA­LA­TIN YÜZDE 6’SI Ma­ni­sa’nın A­la­şe­hir il­çe­si­ne 3 ki­lo­met­re me­sa­fe­de­ki ‘Sa­rı­kız-2’ ku­yu­sun­da da 40 gün­dür ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da mut­lu so­na u­la­şıl­dı. 1800 met­re­ye ka­dar i­ni­len son­daj­da, çe­şit­li met­re­ler­de re­zer­ve rast­lan­dı­ğı be­lir­til­di. Merty E­nergy Pet­rol A­ra­ma şir­ke­ti­nin o­pe­ras­yon­lar mü­dü­rü Tay­fun A­ta­lay, “5 mil­yon do­la­ra mal o­lan ça­lış­ma­da mut­lu so­na u­laş­tık. Ku­yu­da yak­la­şık 10 mil­yon va­ril pet­rol ve bu pet­ro­lün g­re­vi­te­si­nin 31-37 A­PI a­ra­sın­da ol­du­ğu­nu tah­min e­di­yo­ruz” de­di. 10 mil­yon va­ril pet­ro­l, Tür­ki­ye’nin yak­la­şık 170 mil­yon va­ril o­lan it­ha­la­tı­nın yak­la­şık yüz­de 6’sı se­vi­ye­sin­de bu­lu­nu­yor. Ye­ni ku­yu­lar da yol­da Mer­ke­zi An­ka­ra’da bu­lu­nan Merty Energy ope­ras­yon­lar mü­dü­rü Tay­fun Ata­lay, ku­yu­da 1-2 ay için­de ba­zı tet­kik­ler ve üre­tim için ku­le ku­ru­la­ca­ğı­nı, test­le­re gö­re üre­ti­me baş­la­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Ku­zey Irak böl­ge­sin­de de sis­mik ça­lış­ma ya­pan Merty Energy fir­ma­sı, 2009 yı­lın­da Ada­na, Ma­ni­sa Ala­şe­hir, Edir­ne ve Kırk­la­re­li ara­sın­da ye­ni do­ğal gaz ku­yu­la­rı aça­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT