BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Her yer ka­yıt dı­şı e­le­man do­lu

Her yer ka­yıt dı­şı e­le­man do­lu

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’nun (SGK), ge­çen yıl ders­ha­ne, sü­rü­cü kur­su, o­tel ve o­to­büs iş­let­me­le­ri­ne yö­ne­lik de­ne­tim­ler­de, ça­lı­şan­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun ka­yıt dı­şı is­tih­dam e­dil­di­ği or­ta­ya çık­tı.Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’nun (SGK), ge­çen yıl ders­ha­ne, sü­rü­cü kur­su, o­tel ve o­to­büs iş­let­me­le­ri­ne yö­ne­lik de­ne­tim­ler­de, ça­lı­şan­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun ka­yıt dı­şı is­tih­dam e­dil­di­ği or­ta­ya çık­tı. Ge­çen yıl 18 bin 994 iş ye­ri de­net­le­yen mü­fet­tiş­ler, 163 ka­çak iş ye­ri tes­pit et­ti. De­net­le­nen iş yer­le­rin­de si­gor­ta­lı ça­lı­şan­la­rın sa­yı­sı­nın 324 bin ol­du­ğu be­lir­le­nir­ken, ka­yıt dı­şı ça­lı­şan 12 bin 673 ki­şi­nin si­ci­li sağ­lan­dı. Sah­te si­gor­ta­lı du­ru­mun­da­ki 6 bin 368 ki­şi­ye u­la­şı­lır­ken, 260 mil­yon 807 bin 337 YTL ek p­rim mat­ra­hı ta­hak­kuk et­ti­ril­di. Mü­fet­tiş­ler, ders­ha­ne­ler­de gö­rüş­tü­ğü 5 bin 593 ki­şi­den 3 bin 398’i­nin, o­to­büs iş­let­me­le­rin­de 5 bin 281 ça­lı­şan­dan 4 bin 429’u­nun, o­tel­ler­de­ki 2 bin 569 ki­şi­den 1523’ü­nün ve sü­rü­cü kurs­la­rın­da­ki 445 ça­lı­şan­dan 384’ü­nün ka­yıt dı­şı ol­du­ğu­nu da be­lir­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT