BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­ri­ze den­ge­miz sağ­lam ya­ka­lan­dık

K­ri­ze den­ge­miz sağ­lam ya­ka­lan­dık

Tür­ki­ye’nin k­riz­den en az za­rar­la çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­yen Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, “Kri­ze sağlam bir dengeyle ya­ka­lan­dık. Gelişmiş ülkeler ise çözüm bulamıyor ” de­diTür­ki­ye’nin k­riz­den en az za­rar­la çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­yen Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, “Kri­ze sağlam bir dengeyle ya­ka­lan­dık. Gelişmiş ülkeler ise çözüm bulamıyor ” de­di > M.Şük­rü Yıl­dı­rım BAT­MAN İHA Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, kri­zin yan­sı­ma­la­rı­nı sı­nır­la­mak için ted­bir al­dık­la­rı­nı açık­la­dı. Ba­kan Şim­şek, Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le gel­di­ği Bat­man’da, ya­şa­nan kri­zin et­ki­le­ri­ni an­lat­tı. Tür­ki­ye’nin kriz­den en az za­rar­la çı­ka­ca­ğı­nı be­lir­ten Şim­şek, “Bir çok ül­ke bir­bi­riy­le en­teg­re ol­muş du­rum­da. Bu ba­kım­dan Tür­ki­ye’nin et­ki­len­me­me­si müm­kün de­ğil­” de­di. Dev­let ola­rak kri­zin yan­sı­ma­la­rı­nı sı­nır­la­mak için ted­bir­ al­dık­la­rı­nı ifa­de eden Ba­kan Şim­şek şöy­le de­di: “Tür­ki­ye her ne ka­dar sis­te­ma­tik açı­dan önem­li bir ül­ke ol­sa da sı­kın­tı­nın çö­zü­mü ko­nu­sun­da tek ba­şı­na ha­re­ket ede­mez. Tür­ki­ye’nin im­kan­la­rı bel­li. Exim­bank ve Mer­kez Ban­ka­sı iş bir­li­ği ile ih­ra­cat­çı­yı 3 mil­yar do­lar­la des­tek­le­dik. Ge­liş­miş ül­ke­ler bu kri­zi at­lat­mak için 8 mil­yar do­lar­lık tedbir pa­ke­ti ha­zır­la­ma­la­rı­na rağ­men ge­rek­li ted­bi­ri al­ma­mış­lar. Ha­zır­la­nan ted­bir pa­ke­ti, Tür­ki­ye’nin mil­li ge­li­rin­den 10 kat faz­la ol­ma­sı­na rağ­men yi­ne de çö­züm ol­ma­mış­tır.” Kri­zin bir sü­re da­ha de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Ba­kan Şim­şek, “Tür­ki­ye ola­rak kri­zi en gü­zel şe­kil­de yö­net­tik. Ül­ke ola­rak bu kri­ze te­mel den­ge­le­ri sağ­lam ola­rak ya­ka­lan­dık” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT