BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar, hem sefa hem cefa getirdi

Kar, hem sefa hem cefa getirdi

Do­ğu böl­ge­le­rin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı se­be­biy­le bir­çok köy yo­lu ula­şı­ma ka­pan­dı. Kar ya­ğı­şı, bay­ram ta­ti­lin­de bu­lu­nan ço­cuk­lar ile ka­yak mer­kez­le­rin­de se­vinç­le kar­şı­lan­dıÇOCUKLAR SEVİNDİ Ta­til­de bu­lu­nan ço­cuk­lar, kar ya­ğı­şıy­la bir­lik­te çif­te bay­ram yap­tı. Kı­zak­la­rı­nı ala­rak so­kak­la­ra akın eden mi­nik­ler, do­ya­sı­ya eğ­lendi. Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’ni et­ki­si al­tı­na alan kar ya­ğı­şı, ha­ya­tı olum­suz yön­de et­ki­li­yor. Yo­ğun kar ya­ğı­şıy­la bir­lik­te Do­ğu böl­ge­le­rin­de çok sa­yı­da köy yo­lu ula­şı­ma ka­pan­dı. Bay­ram dö­nü­şü için yo­la çı­kan va­tan­daş­la­ra uya­rı­da bu­lu­nan me­te­oro­lo­ji yet­ki­li­le­ri, sı­cak­lık­la­rın yurt ge­ne­lin­de bü­yük oran­da dü­şüş gös­ter­me­si se­be­biy­le özel­lik­le yol­lar­da­ki muh­te­mel buz­lan­ma­ya kar­şı va­tan­daş­la­rın dik­kat­li ol­ma­sı­nı is­te­di. Yet­ki­li­ler, kar ya­ğı­şı­nın gö­rül­dü­ğü böl­ge­ler­de ge­ce ha­va sı­cak­lık­la­rı­nın, sı­fı­rın al­tın­da 10-15 de­re­ce se­vi­ye­le­ri­ne dü­şe­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lun­du. Er­zu­ru­m’­un Ka­ra­ya­zı il­çe­si ile Gök­su mev­ki­si ara­sın­da­ki ka­ra yo­lu ti­pi se­be­biy­le ula­şı­ma ka­pan­dı. Yet­ki­li­ler, ti­pi­nin ke­sil­me­si­nin ar­dın­dan yo­lun açıl­ma­sı için ça­lış­ma­la­ra baş­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Si­va­s’­ta 170, Ağ­rı­’da 100, Ela­zı­ğ’­da 23, Gü­müş­ha­ne­’de 60, Bay­bur­t’­ta 53, Mu­ş’­ta 4 köy yo­lu ula­şı­ma ka­pan­dı. Mu­ş’­ta kar ka­lın­lı­ğı, şe­hir mer­ke­zin­de 10, yük­sek ke­sim­ler­de ise 30, Er­zu­ru­m’­da ise 6 san­ti­met­re­yi aş­tı. Bo­lu Kar­tal­ka­ya­’da öl­çü­len kar ka­lın­dı­ğı 22, Bur­sa Ulu­da­ğ’­da ise 4 san­ti­met­re ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT