BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Or­han’ın tek i­la­cı Fe­ner­bah­çe

Or­han’ın tek i­la­cı Fe­ner­bah­çe

Kon­ya­’da 3 yıl ön­ce ra­hat­sız­la­nan 12 ya­şın­da­ki Or­han, kan­se­re ya­ka­la­nın­ca ha­ya­ta küs­tü.Kon­ya­’da 3 yıl ön­ce ra­hat­sız­la­nan 12 ya­şın­da­ki Or­han, kan­se­re ya­ka­la­nın­ca ha­ya­ta küs­tü. Oğ­lu­nun Fe­ner­bah­çe­’nin ga­li­bi­yet­le­riy­le mo­ral bul­du­ğu­nu söy­le­yen 4 ço­cuk an­ne­si Emi­ne Gil­li (38), “En son Fe­ner­bah­çe­’nin Ga­la­ta­sa­ra­y’­ı 4-1 yen­di­ği ma­çın ar­dın­dan çok se­vin­di. He­men o gü­nün ga­ze­te­le­ri­ni alıp, oda­sı­na as­tı. Te­da­vi­ye git­mek is­te­me­yen oğ­lu­mu, Fe­ner­bah­çe­’nin ga­li­bi­yet­le­ri son­ra­sı çok ra­hat ik­na ede­bi­li­yo­ru­z” dedi. Ko­nuş­mak­ta güç­lük çe­ken Or­han Gilli ise, Fe­ner­bah­çe maç­la­rı­nı ta­kip et­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı ve ta­kı­mı­nı çok sev­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT