BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YILDIZLARA İZİN ÇIKTI

YILDIZLARA İZİN ÇIKTI

Be­şik­taş’ın tek­nik pat­ro­nu Mustafa De­niz­li, her fır­sat­ta sa­hip çık­tı­ğı Bobo, Del­ga­do ve Ho­los­ko’nun iyi tek­lif gel­me­si ha­lin­de gön­de­ril­me­le­ri­ne onay ver­diBe­şik­taş’ın tek­nik pat­ro­nu Mustafa De­niz­li, her fır­sat­ta sa­hip çık­tı­ğı Bobo, Del­ga­do ve Ho­los­ko’nun iyi tek­lif gel­me­si ha­lin­de gön­de­ril­me­le­ri­ne onay ver­di YÖ­NE­TİM KOL­LA­RI SI­VA­DI Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, A.Gü­cü ve G.Sa­ray maç­la­rı­nı ka­za­na­rak dev­re ara­sı­na mo­ral­li gir­mek is­ti­yor. Ta­kım içe­ri­sin­de­ki ek­sik­le­ri ikin­ci ya­rı baş­la­ma­dan gi­de­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten De­niz­li, ay­rı­ca yö­ne­tim­den ilk kez tak­vi­ye is­te­di. Da­ha ön­ce­ki söy­lem­le­rin­de “Bu ta­kı­ma tak­vi­ye ge­rek­mi­yor. Mev­cut kad­ro ile çok ra­hat şam­pi­yon olur” di­yen De­niz­li’nin, her de­fa­sın­da kol ka­nat ger­di­ği Bo­bo, Del­ga­do ve Ho­los­ko gi­bi yıl­dız­la­ra iyi tek­lif gel­me­si ha­lin­de bu fut­bol­cu­lar­la yol­la­rın ay­rı­la­bi­le­ce­ği yö­nün­de gö­rüş be­lirt­ti­ği öğ­re­nil­di. Mus­ta­fa De­niz­li’den onay alan Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, yıl­dız fut­bol­cu­lar için ge­le­cek tek­lif­le­ri de­ğer­len­dir­mek için kol­la­rı sı­va­dı. NOBRE NEDEN İMZALAMADI Gel­di­ği gün­den be­ri bek­le­nen per­for­man­sı ser­gi­le­ye­me­yen Hır­vat de­fans oyun­cu­su Se­ric’in, gön­de­ri­le­cek fut­bol­cu­lar lis­te­sin­de ilk sı­ra­da yer al­dı­ğı bil­di­ril­di. Se­ric’in ya­nı sı­ra, G.Bir­li­ği’nden trans­fer edi­len Tu­na Üzüm­cü’nün de gön­de­ril­me­si gün­dem­de. Ta­kı­ma ya­pı­la­cak tak­vi­ye­ler ko­nu­sun­da ise De­niz­li’nin 3’ü yer­li ve 2’si ya­ban­cı ol­mak üze­re 5 isim be­lir­le­di­ği ve bu fut­bol­cu­lar­la il­gi­li ay­rın­tı­lı ra­po­ru önü­müz­de­ki gün­ler­de yö­ne­ti­me su­na­ca­ğı da bil­di­ril­di. Bu arada, Nobre’yle her konuda anlaşan ancak resmi imzayı Ocak ayına bırakan yönetimin daha önce sözleşme yenilediği Delgado ve Bobo’daki düşüş sebebiyle bu kararı aldığı öğrenildi. > Bilgehan Can Tel­lo der­bi­ye F.Bah­çe der­bi­si­ne Tel­lo’suz çı­kan Mus­ta­fa De­niz­li, sa­kat­lı­ğı sü­ren Şi­li­li oyun­cu­yu A.Gü­cü kar­şı­sın­da din­len­di­re­cek. İki haf­ta son­ra Ali Sa­mi Yen Sta­dı’nda oy­na­na­cak olan G.Sa­ray der­bi­si­ni dü­şü­nen De­niz­li’nin bir der­bi­ye da­ha Tel­lo’suz çık­mak is­te­me­di­ği ve yıl­dız fut­bol­cu­yu baş­kent eki­bi kar­şı­sın­da ris­ke et­mek is­te­me­di­ği bil­di­ril­di. Ser­dar kor­kut­tu Be­şik­taş’ın genç yıl­dı­zı Ser­dar Kur­tu­luş, dün­kü id­man­da sa­kat­lan­dı. Sağ ar­ka ada­le­sin­de ge­ril­me mey­da­na ge­len Ser­dar Kur­tu­luş’un A.Gü­cü ma­çın­da oy­na­yıp oy­na­ma­ya­ca­ğı ya­pı­la­cak kon­trol­le­rin ar­dın­dan bel­li ola­cak. Bu ara­da si­yah-be­yaz­lı­la­rın dün­kü ça­lış­ma­sı­na sa­kat­lık­la­rı sü­ren Tel­lo, Uğur İn­ce­man, Tu­na ve Ay­dın ka­tıl­ma­dı. Kum­lar te­miz­le­ni­yor Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, tek­nik he­yet ve fut­bol­cu­la­rın is­te­ği üze­ri­ne İnö­nü Sta­dı’na dö­kü­len kum­la­rı te­miz­le­me ka­ra­rı al­dı. Sa­ha­nın ba­kı­mı­nı ya­pan fir­ma ile ye­ni bir an­laş­ma ya­pı­la­ca­ğı ve dev­re ara­sın­da İnö­nü Sta­dı’nın es­ki­sin­den da­ha iyi ha­le ge­ti­ri­le­ce­ği açık­lan­dı. Bu ara­da Be­şik­taş Ku­lü­bü’nde ge­le­nek­sel bay­ram­laş­ma tö­re­ni bu­gün saat 11.00’da başlayacak. No­el’de ev yasağı Sü­per Lig’de ilk ya­rı maç­la­rı­na 21 Ara­lık’ta ara ve­ri­le­cek. 7 Ocak’ta Tür­ki­ye Ku­pa­sı maç­la­rı oy­na­na­cak ve 23 Ocak’ta ya­pı­la­cak olan 17. haf­ta kar­şı­laş­ma­la­rı­na ka­dar ta­kım­lar ye­ni dö­nem için ça­lış­ma fır­sa­tı bu­la­bi­le­cek. Tak­vi­min kı­sıt­lı ol­ma­sı se­be­biy­le fut­bol­cu­la­ra en faz­la 5 gün izin ver­me ka­ra­rı alan Be­şik­taş tek­nik he­ye­ti, ya­ban­cı oyun­cu­la­rı­na ay­rı­ca ül­ke­le­ri­ne git­me­me­le­ri ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lun­du. Da­ha ön­ce No­el’i ül­ke­le­rin­de ge­çir­mek is­te­yen ve 7 Ocak’ta­ki Tür­ki­ye Ku­pa­sı ma­çı için de izin is­te­yen ba­zı ya­ban­cı fut­bol­cu­la­rın bu uya­rı son­ra­sın­da ai­le­le­ri­ni İs­tan­bul’a ça­ğır­ma ka­ra­rı al­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93492
  % 0.22
 • 5.4283
  % -0.83
 • 6.1416
  % -0.82
 • 6.9561
  % -2.11
 • 212.154
  % -0.31
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT