BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­tal son çey­rek­te teslim oldu 63-68

Kar­tal son çey­rek­te teslim oldu 63-68

Be­şik­taş Co­la Tur­ka Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, FI­BA Av­ru­pa Li­gi A Gru­bu’nda­ki 9. ma­çın­da Po­lon­ya’nın Wis­la Can-Pack eki­bi­ne 68-63 ye­nil­di.Be­şik­taş Co­la Tur­ka Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, FI­BA Av­ru­pa Li­gi A Gru­bu’nda­ki 9. ma­çın­da Po­lon­ya’nın Wis­la Can-Pack eki­bi­ne 68-63 ye­nil­di. Gru­bun­da son sı­ra­da bu­lu­nan, bir üst tu­ra çık­ma şan­sı­nı da­ha ön­ce kay­be­den Be­şik­taş Co­la Tur­ka, ilk ya­rı­sı­nı 38-38 be­ra­be­re bi­tir­di­ği ve ol­duk­ça çe­kiş­me­li ge­çen kar­şı­laş­ma­nın özel­lik­le son pe­ri­yo­dun­da hü­cum şan­la­rı­nı iyi kul­la­na­ma­yın­ca, ra­ki­bi­ne bo­yun eğ­mek zo­run­da kal­dı. Si­yah-be­yaz­lı ta­kım, bu so­nuç­la 9. kar­şı­laş­ma­da 7. ye­nil­gi­si­ni al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT