BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vol­kan k­la­si­ği!..

Vol­kan k­la­si­ği!..

F.Bah­çe’nin Av­ru­pa ma­ce­ra­sı se­zon ba­şı trans­fer­ler ya­pıl­dı­ğın­da bit­miş­ti as­lın­da...F.Bah­çe’nin Av­ru­pa ma­ce­ra­sı se­zon ba­şı trans­fer­ler ya­pıl­dı­ğın­da bit­miş­ti as­lın­da... Uzat­ma­la­rı oy­na­yan sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin, dün ge­ce buz gi­bi bir Ki­ev ak­şa­mın­da Av­ru­pa’da oy­na­ma ka­li­te­si­nin ol­ma­dı­ğı iyi­ce or­ta­ya çık­tı! Sı­cak ik­li­me alış­kın Alex, Dei­vid gi­bi ta­kı­mın bey­ni di­ye­bi­le­ce­ği­miz fut­bol­cu­la­rın oyu­na bir tür­lü ağır­lı­ğı­nı ko­ya­ma­ma­sı ka­çı­nıl­maz so­nu­cu ge­tir­di. Sa­ha buz tut­muş, oyun­cu­lar ayak­ta dur­mak­ta bi­le güç­lük çe­ki­yor­du. En çok hır­sın, mü­ca­de­le­nin ol­ma­sı ge­re­ken maç­ta, F.Bah­çe­li fut­bol­cu­la­rın, “öy­le­si­ne” oy­na­ma­sı­na ger­çek­ten çok şa­şır­dım. Di­na­mo Ki­ev’e be­ra­ber­lik ye­ti­yor­du. Uk­ray­na eki­bi genç oyun­cu­lar­dan ku­ru­lu bir ekip ol­ma­sı­na rağ­men oyu­nun ba­şın­dan so­nu­na ka­dar son de­re­ce so­ğuk­kan­lıy­dı. Ne­re­dey­se hiç po­zis­yo­nun ol­ma­dı­ğı ilk ya­rı­da yi­ne bir “Vol­kan kla­si­ği” iz­le­dik! Sel­çuk‘un kon­tro­lün­de ce­za ala­nı­na gi­ren Ere­men­ko‘nun bi­le şa­şır­dı­ğı po­zis­yon­da Vol­kan‘ın ge­rek­siz ye­re bir an­da ka­le­si­ni terk et­me­si Ki­ev eki­bi­ne um­ma­dı­ğı go­lü ge­tir­di! Bi­ri­le­ri­nin Vol­kan‘a ka­le­ci­li­ğin al­fa­be­si­ni ye­ni­den öğ­ret­me­si ge­re­ki­yor. 1- O po­zis­yon­da çık­ma­man ge­re­ki­yor. 2- Ma­dem çık­tın ra­ki­bin açı­sı­nı ka­pa­ta­rak üze­ri­ne gi­de­ce­ği­ne ne di­ye zıp­lı­yor­sun? Vol­kan‘ın ha­ta­la­rı ar­tık F.Bah­çe’ye za­rar ve­ri­yor. Bi­ran ön­ce bir ka­le­ci trans­fe­ri ya­pı­la­rak, Vol­kan‘ın, “Ba­na mec­bur­lar” uka­la­lı­ğı­na son ve­ril­me­si ge­re­ki­yor. *** F.Bah­çe’nin en iyi­si Sel­çuk ve Jo­si­co‘ydu. Ka­zan­ma­yı is­te­yen oyun­cu sa­yı­sı sa­de­ce, “iki” olun­ca elen­mek ka­çı­nıl­maz ol­du. Ke­mal Bel­gin Ağa­be­yin çok sev­di­ği, inan­dı­ğı, ne­re­dey­se “ya­şı­tı” Ara­go­nes‘in ka­zan­ma adı­na hiç­bir şey yap­ma­ma­sı be­ni şa­şırt­ma­dı! Bir tür­lü “se­ve­me­di­ği” Ka­zım‘ı, İs­tan­bul’da bı­ra­kan İs­pan­yol tek­nik adam, sa­ha­da hiç­bir şey yap­ma­yan Alex‘in ye­ri­ne “mec­bu­ren” Ali Bil­gin‘i ala­bil­di. Adam ek­sil­te­bi­len, uzak­tan iyi şut­lar ata­bi­len bir Ka­zım, 11’de oy­na­ma­sa bi­le her za­man 18’de ol­ma­lı. Ama “inat­çı ih­ti­yar” için “ku­ral­la­rı” F.Bah­çe’nin Av­ru­pa’ya git­me­sin­den da­ha önem­liy­di! Ya­zık, çok ya­zık... *** Ka­dı­köy’de olup da UE­FA fi­na­li­nin ya­pı­la­ca­ğı Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı­na bu ka­dar “uzak” ol­mak bü­tün F.Bah­çe­li ta­raf­tar­la­rın ca­nı­nı acı­ta­cak. “Bo­ğaz Köp­rü­sü­ne yak­laş­tık” di­yen G.Sa­ray­lı yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel‘in ta­kı­mı, ayı­ya da­yı de­yip, “köp­rü­yü ge­çer­se” Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım ne ya­par çok me­rak edi­yo­rum. Siz­ce ne ya­par?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT