BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Ne­re­den bu­la­lım Ab­ra­mo­vich’i?

Ne­re­den bu­la­lım Ab­ra­mo­vich’i?

Kriz ma­lum Rus­ya’yı da vur­du. Rus­ya Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, “Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Gu­us Hid­dink ve yar­dım­cı­la­rı­nın ma­aş­la­rı­nı na­sıl öde­ye­ce­ğiz?” di­ye ka­ra ka­ra dü­şü­nür­ken akıl­la­rı­na iki yol gel­di.Kriz ma­lum Rus­ya’yı da vur­du. Rus­ya Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, “Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Gu­us Hid­dink ve yar­dım­cı­la­rı­nın ma­aş­la­rı­nı na­sıl öde­ye­ce­ğiz?” di­ye ka­ra ka­ra dü­şü­nür­ken akıl­la­rı­na iki yol gel­di. İl­ki, Hol­lan­da­lı tek­nik ada­ma, “Şart­lar de­ğiş­ti, öde­me güç­lü­ğü çe­ki­yo­ruz, maa­şın­da in­di­rim ya­pa­lım?” de­mek­ti, bu­nu gö­ze ala­ma­dı­lar. Ça­re­yi. Rus pet­rol mil­yar­de­ri ve İn­gi­liz eki­bi Chel­se­a’nin sa­hi­bi Ro­man Ab­ro­mo­vich‘in ka­pı­sı­nı ça­lıp, “Bi­ze yar­dım­cı olur mu­sun?” de­mek­te bul­du­lar. Ab­ro­mo­vich, ül­ke­sin­den ge­len bu çağ­rı­ya ka­yıt­sız kal­ma­dı, Rus­ya’ya Eu­ro-2008’de ya­rı fi­nal oy­na­tan Hid­dink ve yar­dım­cı­la­rı­nın 7 mil­yon 500 bin YTL.lik ala­cak­la­rı­nı tek ba­şı­na üst­len­di. Al­lah gös­ter­me­sin, biz­de ben­zer bir kriz olur­sa, Fa­tih Te­rim ve eki­bi­nin ala­cak­la­rı­nı öde­mek için Ab­ra­mo­vich ben­ze­ri bir iş ada­mı­nı ne­re­den bu­lu­ruz? >> Ya­nal’ın “tah­rik” i­ka­zı Li­gin en cen­til­men ta­kı­mı­nı ku­ra­rak Turk­cell Sü­per Lig’de haf­ta­lar­dır li­der­li­ği­ni sür­dü­ren Trab­zons­por’da Er­sun Ho­ca, “Aman tah­rik­le­re ka­pıl­ma­yın!“ di­ye oyun­cu­la­rı­nı uyar­mış. Ee­e... Ta­kım ne ka­dar cen­til­men olun­sa ol­sun yi­ne de ateş düş­tü­ğü ye­ri ya­kar­mış. Bu se­zon kap­tan Hü­se­yin baş­ta ol­mak üze­re Ser­kan, Ca­le, Col­man ve Ege­men‘i gö­rü­len 30 sa­rı ve 1 kır­mı­zı kart se­be­biy­le kri­tik maç­lar­da oy­na­ta­ma­dı Er­sun Ho­ca. Ta­kım sa­vun­ma­sı bo­zul­du, ge­rek­siz pu­an ka­yıp­la­rı ya­şan­dı. Bu li­gin ikin­ci ya­rı­sı ol­du­ğu­nu ve zir­ve ya­rı­şı­nın çok da­ha sert ge­çe­ce­ği­ni he­sa­ba ka­tar­sak ho­ca, bor­do-ma­vi­li fut­bol­cu­la­rı uyar­ma­sın da ne yap­sın? >> Nu­rul­lah Sağ­lam’ın za­ra­rı Sa­kat­lık­lar her tek­nik ada­mın der­di. G.An­tep- s­por’da da Deu­mi, Ta­ba­ta, Meh­met Po­lat ile Be­to, Nu­rul­lah Sağ­lam‘ın ba­şı­nı ağ­rı­tan isim­ler. Ama yi­ne de Sağ­lam şi­ka­yet­çi de­ğil, di­yor ki, ‘Şu ana ka­dar he­sap­la­rı­mız­da sa­de­ce 1-2 pu­an­lık şaş­ma var. O da bi­rey­sel ha­ta­lar­dan faz­la gol ye­miş ol­ma­mız­dan kay­nak­lan­dı“. >> mıhlama “So­nuç­lar is­te­di­ği­miz gi­bi ol­ma­sa da Be­şik­taş bü­yük ta­kım­dır, bu bü­yük­lü­ğü her­ke­se ha­tır­lat­tı­ğı­mız i­çin mut­lu­yum!” Mustafa Denizli >> Er­sun Ya­nal en baş­ta Ge­çen haf­ta baş­lat­tı­ğı­mız “Sü­per Lig’in­de en be­ğen­di­ği­niz tek­nik di­rek­tör kim?” an­ke­tin­de Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal 152 oy ile en baş­ta yer al­dı. İlk ya­rı so­nu­na ka­dar sü­re­cek olan an­ket­te, ikin­ci sı­ra­yı 140 oy­la Si­vass­por tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uy­gun alır­ken, üçün­cü sı­ra­ya 137 oy­la An­ka­ras­por’un ho­ca­sı Ay­kut Ko­ca­man yer­leş­ti. G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Mic­ha­el Skib­be 132 oy­la 4., Rı­za Ça­lım­bay ve To­lu­nay Kaf­kas 5. sı­ra­ya 129 oy­la yer­leş­ti. İş­te şu an­ki so­nuç­lar: >> Sü­per Lig’de en be­ğen­di­ği­niz tek­nik a­dam kim? ­T.Dİ­REK­TÖR/­KU­LÜ­BÜ­ AL­DI­ĞI OY Ay­kut Ko­ca­man (An­ka­ras­por) 137 Ü­nal Ka­ra­man (An­ka­ra­gü­cü) 7 Meh­met Öz­di­lek (An­tal­yas­por) 106 Mus­ta­fa De­niz­li (Be­şik­taş) 128 Gü­venç Kur­tar (Bur­sas­por) 35 Ü­mit Ka­yı­han (De­niz­lis­por) 8 Rı­za Ça­lım­bay (Es­ki­şe­hirs­por) 129 Lu­is A­ra­go­nes (Fe­ner­bah­çe) 114 Mic­ha­el S­kib­be (Ga­la­ta­sa­ray) 132 Nu­rul­lah Sağ­lam (Ga­zi­an­teps­por) 93 Sa­met Ay­ba­ba (Genç­ler­bir­li­ği) 21 Er­do­ğan A­rı­ca (Ha­cet­te­pe) 6 Ab­dul­lah Av­cı (İ.B.B.) 98 To­lu­nay Kaf­kas (Kay­se­ris­por) 129 Yıl­maz Vu­ral (Ko­ca­e­lis­por) 14 Gi­ray Bu­lak (Kon­yas­por) 39 Bü­lent Uy­gun (Si­vass­por) 140 Er­sun Ya­nal (T­rab­zons­por) 152 (Not: An­ket sü­rü­yor. Ho­ca is­mi­ni ma­il ad­re­si­me ve­ya TURK­CELL 35 20’ye gön­der­me­ni­zi bek­li­yo­rum, ke­sin so­nuç­lar ilk ya­rı so­nun­da a­çık­la­na­cak.)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT