BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sır­rı sis­tem­li çalışmak

Sır­rı sis­tem­li çalışmak

“Li­gin zir­ve­sin­de yer al­ma­mız kesinlikle sürp­riz de­ğil”“Li­gin zir­ve­sin­de yer al­ma­mız kesinlikle sürp­riz de­ğil” “HE­DEF­LE­Rİ­MİZ BÜ­YÜK” Trab­zons­por Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­san Ye­ner, Sü­per Lig’in li­der­li­ği­ni el­de et­me­le­ri­ni se­zon ba­şın­dan be­ri sü­re ge­len plan­lı ça­lış­may­la açık­la­dı. “Trans­fer dö­ne­min­de çok sis­tem­li ve doğ­ru ça­lış­ma­lar yap­tık” di­yen Ye­ner, “Se­zon ba­şın­dan be­ri de oyun­cu­la­rı­mız son de­re­ce is­tek­li ve ta­kım­da her şey mü­kem­mel. Şu an­da lig­de bu­lun­du­ğu­muz ko­num bu­nun se­me­re­si. Bu as­la sür­priz de­ğil. An­cak da­ha bü­yük he­def­le­ri­miz var. Bu he­def­le­re ulaş­mak için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu. JA­Bİ-ER­DİNÇ BUR­SA’YA Bu ara­da Trab­zons­por’la olan an­laş­ma­la­rı kar­şı­lık­lı ola­rak fes­he­di­len Er­dinç ve Gi­ne­li fut­bol­cu Ja­bi’nin Turk­cell Sü­per Li­gi’nden bir çok ku­lüp­le te­mas ha­lin­de ol­du­ğu an­cak bu ta­kım­lar ara­sın­da Bur­sas­por’un ön pla­na çık­tı­ğı öğ­re­nil­di. Bor­do-ma­vi­li ku­lüp­le söz­leş­me­si fes­he­di­len Ha­san Üçün­cü’nün de Ko­ca­elis­por ile te­mas ha­lin­de ol­du­ğu be­lir­til­di. Öte yan­dan Trab­zons­por’da dün dü­zen­le­nen bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne yo­ğun il­gi gös­te­ril­di. Tö­re­ne yurt dı­şın­da bu­lu­nan Baş­kan Sad­ri Şe­ner ka­tı­la­ma­dı. YANAL SİNİR KÜPÜ Trab­zons­por haf­ta so­nu dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı Bur­sas­por ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı dün de sür­dür­dü. Er­sun Ya­nal yö­ne­ti­min­de­ki id­ma­na sa­kat­lık­la­rı olan ve sa­lon­da ça­lı­şan Tol­ga ile Ser­kan dı­şın­da tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı. Ser­kan’ın Bur­sa ma­çı­na ye­ti­şe­ce­ği öğ­re­nil­di. 4 gru­ba bö­lü­ne­rek ya­rı sa­ha­da çift ka­le maç ya­pan bor­do-ma­vi­li fut­bol­cu­lar, id­man sı­ra­sın­da ya­ğan şid­det­li yağ­mur se­be­biy­le zor an­lar ya­şa­dı. Oyun­cu­la­rı­nı id­man bo­yun­ca sert bir dil­le uya­ran Er­sun Ya­nal, ha­ta ya­pan­la­ra ade­ta ateş püs­kür­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT