BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KADIKÖY’E VEDA 0-1

KADIKÖY’E VEDA 0-1

Fenerbah­çe Uk­ray­na’da Di­na­mo Ki­ev’e ye­ni­le­rek Avrupa defterini kapattı, sahasında oynanacak olan UEFA Kupası finali hayalini bitirdiFenerbah­çe Uk­ray­na’da Di­na­mo Ki­ev’e ye­ni­le­rek Avrupa defterini kapattı, sahasında oynanacak olan UEFA Kupası finali hayalini bitirdi ­SO­ĞUK O­YU­NU BOZ­DU ­Di­na­mo Ki­ev ma­çı, te­la­fi­si ol­ma­yan bir 90 da­ki­kay­dı F.Bah­çe i­çin. Ge­çen se­zon çey­rek fi­nal oy­na­dı­ğı Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne bu yıl er­ken ve­da e­den sa­rı-­la­ci­vert­li tem­sil­ci­miz, g­rup­ta a­la­ca­ğı ilk ga­li­bi­yet­le, so­nu Ka­dı­köy’de bi­te­cek o­lan U­E­FA Ku­pa­sı’n­da yo­lu­na de­vam e­de­bi­le­cek­ti; an­cak ol­ma­dı. Ki­ev’in sı­fı­rın al­tın­da­ki so­ğu­ğun­da a­de­ta buz ke­sen F.Bah­çe, ra­ki­bi­ne 20. da­ki­ka­da tes­lim o­la­rak ken­di­si­ne gü­ve­nen­le­rin ha­yal­le­ri­ni yık­tı: 0-1. Buz­lu ze­mi­nin fut­bol oy­na­ma­yı ol­duk­ça zor­laş­tır­dı­ğı maç­ta, i­ki ta­raf da gol po­zis­yo­nu ü­ret­mek­te zor­la­nır­ken ev sa­hi­bi Di­na­mo Ki­ev’in go­lü, ka­le­ci Vol­kan’ın bü­yük ha­ta­sı so­nu­cu gel­di. YİNE VOLKAN, YİNE HATA ­Den­ge­li baş­la­yan kar­şı­laş­ma­da her i­ki ta­kım fut­bol­cu­la­rı­nın da pas yap­mak­ta zor­lan­dı­ğı ve kar­şı­lık­lı bol bol ha­ta­lar yap­tık­la­rı göz­le­nir­ken, Di­na­mo Ki­ev 20. da­ki­ka­da maç­ta­ki ilk cid­di po­zis­yon­da go­lü bul­du. Mi­levs­kiy’nin sa­vun­ma­nın ar­ka­sı­na at­tı­ğı top­ta Vol­kan’ın ka­le­sin­den er­ken çık­ma­sı­nı i­yi de­ğer­len­di­ren E­re­men­ko, ko­lay bir vu­ruş­la me­şin yu­var­la­ğı ağ­la­ra bı­rak­tı: 0-1. 30’da Sel­çuk’un yak­la­şık 30 met­re­den at­tı­ğı şut, ka­le­ci Bo­gush’u faz­la ra­hat­sız et­me­di. 38’de Gök­han Gö­nül’ün sağ ka­nat­tan yap­tı­ğı or­ta­ya Gü­i­za’nın ge­ri­ler­den ge­le­rek yap­tı­ğı ka­fa vu­ru­şu yi­ne Bo­gush’un el­le­rin­de e­ri­di. MALDONADO KIZARDI İ­kin­ci ya­rı­da da ma­çın tem­po­sun­da hiç­bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı. 60’da sağ çap­raz­dan ce­za sa­ha­sı­na gi­ren K­ra­vets’in vu­ru­şu di­re­ğin ü­ze­rin­den az fark­la a­u­ta çık­tı. 66’da De­i­vid’in u­zak­tan gol de­ne­me­si a­ut­la so­nuç­la­nır­ken, 82’de Vu­ko­je­vic’in vu­ru­şu­nu Vol­kan ön­le­di. 87’de ma­çın en net i­kin­ci po­zis­yo­nu gel­di. Sa­vun­ma ar­ka­sı­na a­tı­lan to­pu kont­rol e­den K­ra­vets, yi­ne ka­le­si­ni er­ken bo­şal­tan Vol­kan’la kar­şı kar­şı­ya kal­dı; Vol­kan’ı ge­çen za­yıf vu­ru­şu­nu E­du çiz­gi ü­ze­rin­de kont­rol et­ti. 90+4’te ken­di­si­ne fa­ul ya­pı­lan Mal­do­na­do, ye­re dü­şer­ken Vu­ko­je­vic’in yü­zü­ne doğ­ru tek­me a­tın­ca kır­mı­zı kart­la o­yun dı­şın­da kal­dı. Va­le­ri La­bo­novs­kiy S­ta­dı, 10 A­ra­lık 2008 >> D.KİEV 1 ­Bo­gush 6 ­Be­ta­o 6.5 ­Di­ak­ha­te 7 ­Mik­ha­lik 6 ­Nes­mach­niy 6 ­Vu­ko­je­vic 6.5 G­hi­o­a­ne 6 ­Cer­nat 6.5 (A­sa­ti­a­ni dk.46) 6 E­re­men­ko 7 ­Ban­go­u­ra 5.5 (K­ra­vets dk.55) 6.5 (Zo­zul­ya dk.90+3) ? ­Mi­levs­kiy 7 S­hov­kovs­kiy ­Do­pil­ka ­Cor­re­a ­Yar­mo­len­ko T.D: Yu­ri Se­min >> F.BAHÇE 0 Vol­kan 4 ­Gök­han 6 ­Lu­ga­no 6 E­du 6 ­Ro­ber­to Car­los 6 ­Sel­çuk 6.5 (Mal­do­na­do dk.59) 4 ­Jo­si­co 6.5 ­De­i­vid 5.5 A­lex 5 (A­li Bil­gin dk.65) 5 U­ğur Bo­ral 5 (İl­han dk.73) 4 ­Gü­i­za 5 Vol­kan Ba­ba­can ­Ve­der­son Ön­der ­Ya­sin T.D: Lu­is A­ra­go­nes GOL: E­re­men­ko (dk.20) ­HA­KEM­LER: F­lo­ri­an Me­yer, Cars­ten Ka­dach, C­ris­toph Born­horst (Almanya) Nereden nereye? Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynayan F.Bahçe, bu yıl UEFA’ya bile kalamadı BAYRAM ZEHİR OLDU F.Bah­çe bü­yük umut­lar­la baş­la­dı­ğı se­zon­da ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­ma­ya de­vam edi­yor. Ge­çen se­zon Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde çey­rek fi­nal oy­na­ya­rak ta­rih ya­zan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, bu yıl ön­ce Dev­ler Li­gi’ne ve­da et­ti, dün de Di­na­mo Ki­ev’e ye­ni­le­rek fi­na­li Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda oy­na­na­cak UE­FA Ku­pa­sı’na ka­tıl­ma şan­sı­nı kay­bet­ti. Sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin bay­ra­mı ze­hir ol­du. EN KÖ­TÜ 2. FE­NER F.Bah­çe, bu se­zon 6. kez ka­tıl­dı­ğı Şam­pi­yon­lar Li­gi mü­ca­de­le­sin­de en kö­tü 2. per­for­man­sı­nı or­ta­ya koy­du. 2001-02 se­zo­nun­da g­rup maç­la­rı­nı pu­an­sız ta­mam­la­ya­rak kö­tü bir per­for­mans ser­gi­le­yen sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, bu se­zo­nu i­se 2 pu­an­la ta­mam­la­ya­bil­di. Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler 1996-97’de g­rup maç­la­rı­nı 7, 2004-05 se­zo­nun­da 9, 2005-06 se­zo­nun­da 4 ve 2007-08 se­zo­nun­da 11 pu­an­la ta­mam­la­mış­tı. ­LU­İS A­RA­GO­NES MAÇ SON­RA­SI İL­GİNÇ KO­NUŞ­TU ­BA­ŞA­RI­LI OL­MA­MIZ ZA­TEN ZOR­DU F.Bah­çe’nin İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı­sı Lu­is A­ra­go­nes kar­şı­laş­ma son­ra­sı en­te­re­san söz­ler söy­le­di: Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de mev­cut şart­lar göz ö­nü­ne a­lın­dı­ğın­da ba­şa­rı­lı ol­ma­mız za­ten zor­du. Ge­çen se­ne çey­rek fi­nal oy­nan­dı a­ma ku­pa a­lı­na­ma­dı. Biz e­len­dik a­ma ö­nü­müz­de i­ki ku­pa var. 5-6 ay­dır ta­kı­mın ba­şın­da­yım, ba­şa­rı i­çin be­nim bi­le bir i­ki se­ne­lik sü­re­ye ih­ti­ya­cım var. Ta­kı­mı yö­ne­ten ki­şi ta­bi­i ki en ha­ta­lı ki­şi­dir. En faz­la ha­ta ya­pan be­nim. E­vet A­lex’i o­yun­dan al­dım. Çün­kü bu­ra­ya 18 ki­şi gel­dik ve her­kes oy­na­ya­bi­lir... MAÇTAN NOTLAR Özer Hur­ma­cı ge­li­yor Si­vas’tan Meh­met Yıl­dız, Mu­sa ve Pet­ko­viç için söz alan F.Bah­çe, An­ka­ras­por’un genç or­ta sa­ha oyun­cu­su Özer’i de kad­ro­su­na kat­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Özer’in da­yı­sı Trab­zons­por­lu es­ki fut­bol­cu Le­mi, “Ben ye­ğe­ni­min Trab­zon’da oy­na­ma­sı­nı is­ti­yo­rum, ama Me­lih Gök­çek onu ta­raf­ta­rı ol­du­ğu F.Bah­çe’ye ve­re­cek” de­di. Le­mi, An­ka­ra ile G.Sa­ray’ın se­zon ba­şın­da Özer için an­laş­tı­ğı­nı, an­cak öde­me­de ya­şa­nan sı­kın­tı se­be­biy­le trans­fe­rin ger­çek­leş­me­di­ği­ni de söy­le­di. Cem Yıl­maz tri­bün­de F.Bah­çe’yi Ki­ev dep­las­ma­nın­da des­tek­le­yen­ler ara­sın­da ün­lü ko­med­yen Cem Yıl­maz da yer al­dı. F.Bah­çe for­ma­sı ve kaş­ko­lu ile ma­çı iz­le­yen Cem Yıl­maz’a oyun­cu ar­ka­da­şı Ozan Gü­ven eş­lik et­ti. A.R.O.G fil­min­de düş­man­la­rıy­la fut­bol ma­çı ya­pan ve ka­za­nan ta­raf olan Cem Yıl­maz, Ki­ev’de mağ­lup olan ta­raf­ta yer al­dı. 8 ya­ban­cı sa­ha­da F.Bah­çe, Ki­ev kar­şı­sın­da 8 ya­ban­cı ile mü­ca­de­le et­ti. Ma­ça 7 ya­ban­cı ile baş­la­yan sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de 59. sa­kat­la­nan Sel­çuk’un ye­ri­ne Mal­do­na­do oyu­na da­hil olun­ca, sa­ha­da­ki lej­yo­ner sa­yı­sı 8’e çık­tı. İlk kez bu se­zon ya­şa­nan bu du­rum sa­de­ce 6 da­ki­ka sür­dü. 65’te Alex’in ye­ri­ne Ali Bil­gin oyu­na gir­di ve ya­ban­cı sa­yı­sı 7’ye düş­tü. Ki­ev’de Türk­çe kü­für! Uk­ray­na’da­ki ek­si 1 de­re­ce­lik sı­cak­lı­ğa rağ­men F.Bah­çe­li ta­raf­tar­lar Ki­ev’de ta­kım­la­rı­nı yal­nız bı­rak­ma­dı. Yak­la­şık bin ka­dar ta­raf­tar F.Bah­çe’yi des­tek­ler­ken üze­rin­de UE­FA Ku­pa­sı lo­go­lu sa­rı-la­ci­vert bay­rak aç­tı. Yo­ğun gü­ven­lik tedbirlerinin alın­dı­ğı stat­ta po­lis bom­ba ara­ma­sı ya­par­ken, maç ön­ce­si ka­ra bor­sa bi­let sat­ma­ya ça­lı­şan Uk­ray­na­lı­lar, maç­ta da F.Bah­çe­li­le­re Türk­çe kü­für et­ti. Selçuk korkuttu F.Bah­çe, Di­na­mo’ya ye­ni­le­rek Av­ru­pa def­te­ri­ni ka­pa­tır­ken, Sel­çuk’un sa­kat­lan­ma­sı en­di­şe­ye se­bep ol­du. Or­ta sa­ha­nın en form­da is­mi o­lan Sel­çuk 59’da al­dı­ğı dar­be se­be­biy­le ye­ri­ni Mal­do­na­do’ya bı­rak­tı. Mil­li o­yun­cu­nun ar­ka a­da­le­sin­de çek­me ol­du­ğu an­cak du­ru­mu­nun cid­di ol­ma­dı­ğı ha­be­ri ka­fi­le­ye te­sel­li ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT