BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sı­nır ka­pı­la­rın­da ­bay­ram şen­li­ği

Sı­nır ka­pı­la­rın­da ­bay­ram şen­li­ği

Tür­ki­ye ve Su­ri­ye ara­sın­da geç­ti­ği­miz yıl­lar­da baş­la­tı­lan “sı­nır öte­si bay­ram­laş­ma­” yi­ne bü­yük il­gi gör­dü. Ge­çen yı­la gö­re mü­ra­ca­at­la­rın iki­ye kat­lan­ma­sı so­nu­cu sı­nır ka­pı­la­rı­nda büyük iz­di­ham ya­şan­dıTür­ki­ye ve Su­ri­ye ara­sın­da geç­ti­ği­miz yıl­lar­da baş­la­tı­lan “Sı­nır Öte­si Bay­ram­laş­ma­” uy­gu­la­ma­sı bu yıl da sü­rü­yor. Su­ri­ye­’de­ki ak­ra­ba­la­rıy­la ya­tı­lı bay­ram­laş­mak is­te­yen 4 bin 641 Şan­lı­ur­fa­lı, ay­nı an­da sı­nır ka­pı­la­rı­na akın edin­ce iz­di­ha­ma yo­laç­tı. Ak­ça­ka­le ve Cey­lan­pı­nar sı­nır ka­pı­la­rı önün­de uzun kuy­ruk­lar oluş­tu­ran Şan­lı­ur­fa­lı­la­r’­ın, Su­ri­ye­’de­ki ak­ra­ba­la­rı­na elek­trik­li so­ba, ha­lı ve mut­fak eş­ya­sı gi­bi he­di­ye­ler gö­tür­dük­le­ri dik­kat çek­ti. Ga­zi­an­te­p’­in Ki­lis il­çe­sin­de de Ki­lis Oto­ga­rı­’n­da top­la­nan ve bu­ra­dan da araç­lar­la Ön­cü­pı­nar Sı­nır Ka­pı­sı­’na ta­şı­nan va­tan­daş­lar, iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan Su­ri­ye ta­ra­fı­na ge­çiş yap­tı­lar. Ki­li­s’­te sı­nı­rö­te­si bay­ram­laş­ma için 21 bin ki­şi­nin mü­ra­ca­at et­ti­ği bil­di­ril­di. 5 BİN SU­Rİ­YE­Lİ NU­SAY­Bİ­N’­DE Su­ri­ye va­tan­da­şı 5 bin 229 ki­şi, ya­kın­la­rıy­la bay­ram­laş­mak için Mar­di­n’­de bu­lu­nan Nu­say­bin Sı­nır Ka­pı­sı­’n­dan yur­da gi­riş yap­tı. Sı­nır ka­pı­sın­da Tür­ki­ye­’de­ki ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Su­ri­ye­li­ler, 48 sa­at son­ra ül­ke­le­ri­ne dö­ne­cek. Ga­zi­an­te­p’­in Kar­ka­mış il­çe­sin­de, ya­kın­la­rı ile ya­tı­lı bay­ram­laş­mak is­te­yen ai­le­ler, Sı­nır Ka­pı­sı­’n­dan çı­kış yap­ma­ya dün de de­vam et­ti. Su­ri­ye’de­ki ak­ra­ba­la­rıy­la bay­ram­laş­mak için 5 bin 500 ki­şi­nin mü­ra­ca­at et­ti­ği­ni be­lir­ten Kar­ka­mış Kay­ma­ka­mı Fer­hat Si­na­noğ­lu, bay­ram­laş­mak için 48 sa­at­lik sü­re­yi aşan­la­rın 3 yıl­lık hak mah­ru­mi­ye­ti ce­za­sı­na çarp­tı­rı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti. ES­NA­FIN YÜ­ZÜ GÜL­DÜ Ha­ta­y’­ın Cil­ve­gö­zü ile Yay­la­da­ğı sı­nır ka­pı­la­rın­dan gi­riş ya­pan Su­ri­ye­li­ler, ken­di­le­ri­ne ta­nı­nan 48 sa­at sü­re­yi do­lu do­lu ge­çir­mek için dün sa­bah er­ken sa­at­ler­de çar­şı­la­rı dol­dur­du. Ge­nel­de bat­ta­ni­ye, kü­çük be­yaz eş­ya, de­ri ce­ket, ço­cuk ve ka­dın giy­si­le­ri üze­rin­de yo­ğun­la­şan Su­ri­ye­li­le­rin ay­rı­ca piz­za, ham­bur­ger ve yö­re­sel tat­lı kü­ne­fe­yi ter­cih et­tik­le­ri göz­len­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT