BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 5 TÜRK HACI da­ha ve­fat et­ti

5 TÜRK HACI da­ha ve­fat et­ti

Türk ha­cı a­day­la­rı ve ha­cı­lar­dan Meh­met Öz­ka­ya (81) Sı­rık, Dur­sun Du­rak (73) Kı­rık­ka­le, Al­tun Ta­ra­noğ­lu (67) T­rab­zon, Ah­met Ün­lü (64) Muş ve Di­lek Co­ci’nin kut­sal top­rak­lar­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği bil­di­ril­di.Türk ha­cı a­day­la­rı ve ha­cı­lar­dan Meh­met Öz­ka­ya (81) Sı­rık, Dur­sun Du­rak (73) Kı­rık­ka­le, Al­tun Ta­ra­noğ­lu (67) T­rab­zon, Ah­met Ün­lü (64) Muş ve Di­lek Co­ci’nin kut­sal top­rak­lar­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği bil­di­ril­di. Mek­ke’de ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler, kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Şe­ra­i böl­ge­sin­de, Me­di­ne’de ve­fat e­den­ler i­se Mes­cid­-i Ne­be­vi’de kı­lı­nan na­maz­dan son­ra Cen­net­-ül Ba­ki’ye def­ne­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT