BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hac’da Tür­ki­ye far­kı

Hac’da Tür­ki­ye far­kı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla Türk hacılar, diğer ülkelere örnek oldu.> İs­ma­il Mah­no­li MEK­KE Kut­sal top­rak­lar­da ver­di­ği hiz­met­ler­le hac or­ga­ni­zas­yo­nu­na fak­lı bir bo­yut ka­zan­dı­ran Tür­ki­ye bu far­kı­nı bu yıl da or­ta­ya koy­du. Ara­fa­t’­ta Türk ha­cı­la­rın bir­lik­te ha­re­ket et­me­le­rinin bö­lün­müş­lü­ğe son ver­di­ği­ni be­lir­ten ha­cı­lar, uy­gu­la­ma­dan do­la­yı mem­nu­ni­yet­le­ri­ni di­le ge­tir­di­. Tür­ki­ye­’nin ve di­ğer İs­lam ül­ke­le­ri­nin Hac or­ga­ni­zas­yo­nun­da Suu­di hü­kü­me­ti­ne yar­dım­cı ol­ma­sının hac­cın ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı için önem­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­li­yor. Bu ara­da, ula­şım ko­nu­sun­da geç­miş­te ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rın bit­ti­ği­ni be­lir­ten Di­ya­net İş­le­ri Ulaş­tır­ma ve Ser­vis Hiz­met­le­ri So­rum­lu­su İb­ra­him Ha­lil Okul­lu, ser­vis araç­la­rı­na reh­ber ve her reh­be­re tel­siz ve te­le­fon ver­dik­le­ri­ni, bu sa­ye­de ge­cik­me­le­ri ön­le­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT