BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ay­dın­lar ve A­kay­dın­lar...

Ay­dın­lar ve A­kay­dın­lar...

Akde­niz Üni­ver­si­te­si es­ki rek­tö­rü Prof. Mus­ta­fa Akay­dın ar­tık “res­men” CHP saf­la­rın­da... CHP An­tal­ya İl Teş­ki­la­tı’nın bay­ram­laş­ma top­lan­tı­sın­da, Bay­kal ve Akay­dın, bir­lik­te be­şuş bir çeh­re ile fo­toğ­raf ve­ri­yor­du.Akde­niz Üni­ver­si­te­si es­ki rek­tö­rü Prof. Mus­ta­fa Akay­dın ar­tık “res­men” CHP saf­la­rın­da... CHP An­tal­ya İl Teş­ki­la­tı’nın bay­ram­laş­ma top­lan­tı­sın­da, Bay­kal ve Akay­dın, bir­lik­te be­şuş bir çeh­re ile fo­toğ­raf ve­ri­yor­du. Üni­ver­si­te­le­ra­ra­sı Ku­rul (ÜAK) Baş­ka­nı iken, hay­li ateş­li ve mi­li­tan bir ta­vır ser­gi­le­yen, baş ör­tü­sü ya­sa­ğı­nı gay­rı ka­nu­ni şe­kil­de sür­dür­mek için hu­ku­ki sı­nır­la­rı zor­la­yan, rek­tör­lük ve ÜAK baş­kan­lı­ğı öte­sin­de ade­ta “Cum­hu­ri­ye­ti ko­ru­ma ve Kol­la­ma” gö­re­vi­ni üst­le­nen ama; ken­di üni­ver­si­te­sin­de asa­yi­şi sağ­la­mak­ta aciz ka­lan Mus­ta­fa Akay­dın, ba­ka­lım si­ya­set­te ba­şa­rı­lı ola­bi­le­cek mi?.. Eğer her­han­gi bir sür­priz ve­ya ka­rar de­ği­şik­li­ği ol­maz­sa, Prof. Akay­dın CHP’den An­tal­ya Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na so­yu­na­cak. An­ka­ra’da da ben­zer bir du­rum için ze­min yok­lan­mış­tı ama; ga­li­ba du­ru­mun ümit­siz­li­ği an­la­şı­lın­ca vaz ge­çil­di. Rek­tör­lük cüp­pe­si ile CHP’nin Grup kür­sü­sü­ne çı­kıp nu­tuk ata­cak ka­dar si­ya­se­te me­rak­lı, OD­TÜ es­ki rek­tö­rü Prof. Ural Ak­bu­lut da, da­ha gö­rev­de iken bir iki peş­rev yap­mış­tı... Isın­ma ha­re­ket­le­ri ola­rak, Me­lih Gök­çek ile OD­TÜ ara­zi­si üze­rin­den ar­sa ve imar po­le­mik­le­ri­ne gir­miş­ti ama; her­hal­de ge­rek­li elek­trik alı­na­ma­yın­ca ar­ka­sı gel­me­di. An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si için ye­ni­den Mu­rat Ka­ra­yal­çın aday ya­pıl­dı. Aday­lık ko­nu­sun­da bir baş­ka prof. sı­kın­tı­sı da­ha ya­şa­nı­yor CHP’de. Tu­haf bir bi­çim­de “la­ik­li­ğin ka­le­si” di­ye lan­se edi­len, Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si için; ya­pı­lan te­ma­yül yok­la­ma­sın­da, şim­di­ki baş­kan Prof. Mu­zaf­fer Er­yıl­maz so­nun­cu çık­mış!.. Li­se me­zu­nu olan da­ha ön­ce­ki baş­kan Do­ğan Taş­de­len ise, be­yin cer­ra­hı Er­yıl­maz’ı ve di­ğer­le­ri­ni ge­ri­de bı­ra­ka­rak bi­rin­ci ol­muş... An­la­şı­lan Er­yıl­maz’ın, bir müd­det ön­ce if­şa edi­len ve rüş­vet ko­nu­la­rın­da hay­li ya­kı­cı ifa­de­ler bu­lu­nan ko­nuş­ma­sı, du­ru­mu­nu fe­na hal­de sars­mış. Ney­se... Bu mev­zu­a ni­çin gir­di­ği­mi­ze ge­le­lim. El­bet­te Prof. Aka­ya­dın’ın da, Prof. Ak­bu­lut’un da, baş­ka pro­fe­sör­le­rin de si­ya­set yap­ma ve is­te­dik­le­ri par­ti­nin saf­la­rı­na ka­tıl­ma­sın­da bir ma­ni yok­tur. Bu­ra­da işa­ret et­mek is­te­di­ği­miz hu­sus, ül­ke­miz­de­ki bir kı­sım AY­DIN­LA­RIN fi­kir na­mu­sun­da­ki do­ub­le stan­dart­tır! Ya­ni ay­nı du­rum­da fark­lı isim­le­re kar­şı ta­kı­nı­lan iki­yüz­lü ta­vır­dır. Me­se­la YÖK Baş­ka­nı Prof. Y. Zi­ya Öz­can’ın ka­şı­nı oy­nat­ma­sı­nı bi­le, AK par­ti he­sa­bı­na ya­tı­rım ola­rak eleş­ti­ren­le­rin, Akay­dın ve­ya Ak­bu­lut gi­bi­le­rin ra­hat­lık­la CHP na­mı­na ic­ra-yi fa­ali­yet et­me­si­ne ses çı­kar­ma­ma­sı... Eh, ne de ol­sa on­lar “İL­KE VE DEV­RİM­LER” için ça­lı­şı­yor, ne yap­sa­lar uyar! De­kan­lık dö­ne­min­de hak­kın­da­ki yol­suz­luk id­di­ala­rıy­la il­gi­li ola­rak, hu­ku­ki pro­se­dür sa­ye­sin­de (YÖK’ün izin ver­me­me­si) so­ruş­tur­ma­ya uğ­ra­mak­tan kur­tu­lan Prof. Akay­dın, ba­ka­lım De­niz Bay­kal’ın mem­le­ke­tin­de, ye­rel se­çim­ler­de ipi gö­ğüs­le­ye­bi­lir­se CHP’nin gö­zü ay­dın ola­cak! Pek ko­lay gö­rün­mü­yor ama...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT