BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bah­çe­li: İs­tan­bul’u a­la­ca­ğız

Bah­çe­li: İs­tan­bul’u a­la­ca­ğız

Mahalli se­çim­le­re çok iyi ha­zır­lan­dık­la­rı­nı be­lir­ten MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li, İs­tan­bul için çok id­di­alı aday­lar çı­kar­ta­cak­la­rı­nı söy­le­diRO­ZET­LE­Rİ­Nİ TAK­TI MHP li­de­ri Bah­çe­li, Bey­koz Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­rin­den MHP’ye ge­çen­le­re ro­zet­le­ri­ni tak­tı. Bah­çe­li, Zey­tin­bur­nu, Eyüp, Şiş­li, Be­şik­taş, Kar­tal, Bağ­cı­lar, Tuz­la, Gün­gö­ren, Mal­te­pe, Bey­lik­dü­zü, Çek­me­köy ve Esen­yurt be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı da ta­nıt­tı. MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, AK Par­ti’nin si­ya­si al­ter­na­ti­fi­nin MHP ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Ar­tık İs­tan­bul’un MHP ta­ra­fın­dan yö­ne­til­me dö­ne­mi gel­miş­tir” de­di. Par­ti­si­nin İs­tan­bul İl Baş­kan­lı­ğı’nda dü­zen­le­nen bay­ram­laş­ma­da ko­nu­şan Bah­çe­li, par­ti­si­nin ma­hal­li ida­re­ler se­çim­le­ri­ne en ha­zır­lık­lı par­ti ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ar­tık İs­tan­bul’un MHP ta­ra­fın­dan yö­ne­til­me dö­ne­mi gel­miş­tir. İs­tan­bul öy­le aday­lar çı­ka­ra­cak ki, er­te­si sa­bah du­dak­la­rı­nız uçuk­la­ya­cak. Sağ­dan sol­dan ge­len fit­ne fe­sa­da da al­dır­ma­ya­cak­sı­nız, siz ka­za­nır­sı­nız ka­za­na­maz­sı­nız tar­tış­ma­sı­na gir­me­ye­cek­si­niz” di­ye ko­nuş­tu. Dev­let Bah­çe­li, 2009’un MHP için önem­li bir yıl ola­ca­ğı­nı, 9 Şu­bat­ta MHP’nin 40. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü kut­la­ya­cak­la­rı­nı, 29 Mart­ta Ma­hal­li İda­re­ler Ge­nel Se­çi­mi ya­pı­la­ca­ğı­nı ve ay­nı yıl için­de MHP’nin 9. Ola­ğan Bü­yük Ku­rul­ta­yı’nın ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni ifa­de ede­rek, “Dik­kat edi­lir­se hep 9’lar­dan 2009’da geç­miş­ten ge­le­ce­ğe bir işa­ret ve­ril­mek­te­dir” di­ye ko­nuş­tu. MHP’nin 9. Ola­ğan Bü­yük Ku­rul­ta­yı’nın 16 Ka­sım 2009’dan ön­ce top­la­na­ca­ğı­nı ha­tır­la­tan Bah­çe­li, “Bu üç­le­me­yi 3 hi­lal gi­bi iyi an­la­ya­rak de­ğer­len­dir­me­de ya­rar var­dır. 9 Şu­bat­ta 40 yı­lın bir­li­ği­ni, be­ra­ber­li­ği­ni sağ­la­ma­lı­yız. 29 Mart’ta bu bir­lik ve be­ra­ber­lik ma­hal­li ida­re­ler se­çim­le­riy­le taç­lan­ma­lı ve 9. bü­yük ku­rul­tay­da tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ha­zır bir yö­ne­tim oluş­tu­rul­ma­lı­dır” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT