BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­lat: Hris­tof­yas ile ay­nı fi­kir­de­yiz

Ta­lat: Hris­tof­yas ile ay­nı fi­kir­de­yiz

Brük­sel’de iki gün bo­yun­ca önem­li te­mas­lar­da bu­lu­nan KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat, Kıb­rıs Rum ke­si­mi li­de­ri Di­mir­tis Hris­tof­yas’a mü­za­ke­re­ler­le il­gi­li yü­rüt­me dı­şın­da her ko­nu­da gö­rüş bir­li­ği­ne var­dık­la­rı­nı söy­le­di.Brük­sel’de iki gün bo­yun­ca önem­li te­mas­lar­da bu­lu­nan KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat, Kıb­rıs Rum ke­si­mi li­de­ri Di­mir­tis Hris­tof­yas’a mü­za­ke­re­ler­le il­gi­li yü­rüt­me dı­şın­da her ko­nu­da gö­rüş bir­li­ği­ne var­dık­la­rı­nı söy­le­di. Pek çok nok­ta­da gö­rüş bir­li­ği sağ­lan­dı­ğı­na ve ge­nel ola­rak gi­di­şa­tın kö­tü ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Ta­lat, “Bir­kaç ko­nu ha­riç hü­kü­me­tin yet­ki­le­rin­de an­la­şıl­dı. Ya­sa­ma ko­nu­sun­da bir kaç ko­nu­da, yar­gı ko­nu­sun­da ise her ko­nu­da an­la­şıl­dı. Yü­rüt­me­de ve ba­ğım­sız ku­rum­la­rın iş­le­yi­şin­de cid­di sis­tem fark­lı­lık­la­rı­mız var. Hris­tof­yas ger­cek­ten çö­züm is­ti­yor­sa pet­rol araş­tır­ma işi­ni as­kı­ya ala­bi­lir” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92379
  % -0.36
 • 5.4603
  % -0.42
 • 6.1595
  % -0.5
 • 7.0753
  % -0.32
 • 211.003
  % -0.32
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT