BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­ra­il’den Gaz­ze’ye SAL­DI­RI ha­zır­lı­ğı

İs­ra­il’den Gaz­ze’ye SAL­DI­RI ha­zır­lı­ğı

İs­ra­il Baş­ba­ka­nı E­hud Ol­mert ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı T­zi­pi Liv­ni, Gaz­ze’ye sert bir kar­şı­lık ve­ril­me­si­ni is­ti­yor.İs­ra­il­li li­der­ler, yak­la­şan se­çim­ler­den ön­ce ve mu­ha­le­fet par­ti­si Li­kud’un ka­mu­oyu yok­la­ma­la­rın­da pu­an ka­zan­ma­sı üze­ri­ne, Gaz­ze’den atı­lan Kas­sam ro­ket­le­ri­ne sert kar­şı­lık ve­ril­me­si ko­nu­sun­da fi­kir bir­li­ği­ne var­dı. İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Ehud Ol­mert, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Tzi­pi Liv­ni ve Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ehud Ba­rak ko­nu­yu tar­tış­mak üze­re bir ara­ya gel­di. Ol­mert, Liv­ni ve Ba­rak’ın Gaz­ze’ye yö­ne­lik alı­na­bi­le­cek ted­bir­le­ri ve 19 Ara­lık­ta so­na ere­cek ateş­ke­si tar­tış­tı­ğı be­lir­til­di. Ol­mert ile Liv­ni’nin, Gaz­ze’den dü­zen­le­nen ro­ket sal­dı­rı­la­rı­na sert kar­şı­lık ve­ril­me­sin­den ya­na ol­du­ğu kay­de­di­li­yor. Ba­rak’ın ise Gaz­ze Şe­ri­di ile ateş­ke­sin de­va­mı­nı is­te­di­ği ifa­de edi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT