BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şir­ket­le­re ma­aş des­te­ği

Şir­ket­le­re ma­aş des­te­ği

İh­las Hol­ding yö­ne­ti­ci­le­riy­le Bur­sa’da bir a­ra­ya ge­len Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, kü­re­sel k­riz­den et­ki­le­nen ku­ru­luş­la­ra her tür­lü des­te­ği ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­diİŞ­Çİ PAT­RON EL E­LE VER­ME­Lİ Çe­kir­ge Hu­zur O­tel’de, İh­las Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ya­vuz Öz­gün, İh­las Hol­ding Bur­sa Böl­ge Mü­dü­rü Ab­dur­rah­man Ö­zay­dın ve İ­HA Bur­sa Böl­ge Mü­dü­rü İr­fan Al­tı­kar­deş’le ye­mek yi­yen Ba­kan Fa­ruk Çe­lik, kü­re­sel k­riz­den et­ki­len­me­mek i­çin pat­ro­nun­dan iş­çi­si­ne her­ke­sin bir­bi­ri­ne des­tek ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ba­kan Çe­lik, hü­kü­met o­la­rak da zor­da­ki fir­ma­la­ra her tür­lü des­te­ği ve­re­cek­le­ri­ni kay­det­ti. > Re­fik Fi­dan-Or­han Akın BUR­SA İHA Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, kü­re­sel kriz­den et­ki­le­nen ve ma­aş öde­me sı­kın­tı­sı içe­ri­sin­de olan fir­ma­la­ra des­te­ğe de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. İh­las Hol­ding yö­ne­ti­ci­le­riy­le Çe­kir­ge Hu­zur Otel’de bir ara­ya ge­len Ba­kan Fa­ruk Çe­lik, İh­las Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ya­vuz Öz­gün, İh­las Hol­ding Bur­sa Böl­ge Mü­dü­rü Ab­dur­rah­man Özay­dın ve İh­las Ha­ber Ajan­sı (İHA) Bur­sa Böl­ge Mü­dü­rü İr­fan Al­tı­kar­deş’e gün­dem­de­ki son ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­di. HER­KE­SE BİR­LİK ÇAĞ­RI­SI Sı­kın­tı­lı dö­nem­de iş­çi­le­ri­ne ma­aş öde­mek­te zor­la­nan fir­ma­la­ra des­tek ol­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lir­ten Çe­lik, “Ön­ce­lik­li pren­si­bi­miz uzun yıl­lar­dır şir­ket­le­rin­de ba­şa­rı­lı hiz­met­ler ve­ren iş­çi­le­rin, bu zor dö­nem­de fir­ma­la­rın­dan ay­rıl­ma­ma­sı­dır. Bu or­tam­da iş­çi­le­ri­ne ma­aş öde­me güç­lü­ğü içe­ri­sin­de olan fir­ma­la­ra des­tek­le­ri­miz de­vam ede­cek. Bu zor dö­ne­mi dev­let, iş­ve­ren, iş­çi el ele ve­re­rek at­la­ta­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Sen­di­ka­lar, iş a­dam­la­rı, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve iş­çi­yi bir­lik ol­ma­ya ça­ğı­ran Ba­kan Çe­lik, “Bu zor dö­ne­mi an­cak el el ele ve­re­rek aşa­bi­li­riz. Her­ke­sin bir­bi­ri­ne des­tek ver­me­si ge­re­ki­yor” di­ye ko­nuş­tu. İh­las Hol­ding’in kriz dö­ne­min­de ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi alan Ba­kan Çe­lik, “İh­las Hol­ding Tür­ki­ye’ye uzun sü­re hiz­met ve­ren, is­tih­dam sağ­la­yan bir ku­rum­dur. İh­las Hol­ding bu dö­nem­de üze­ri­ne dü­şe­ni ba­şa­rıy­la ya­pa­cak­tır” şek­lin­de ko­nuş­tu. Bur­sa’da tek­nik üni­ver­si­te ku­rul­ma­sı için alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın da baş­la­tı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Ba­kan Çe­lik, Gem­lik’te­ki Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si ek bi­rim­le­ri­nin yer aldığı 255 de­kar­lık ala­nı­n tek­nik üni­ver­si­te için mer­kez kam­püs ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Yıl­dı­rım il­çe­sin­de de bir va­kıf üni­ver­si­te­si­nin ku­rul­ma­sı­nın tek ka­nun mad­de­siy­le ger­çek­leş­me­si­nin müm­kün ol­du­ğu­nu be­lir­ten Çe­lik, “2.5 mil­yon­luk Bur­sa 3 üni­ver­si­te­yi ha­k e­di­yor” de­di.
Kapat
KAPAT