BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şim­di de g­rev ger­gin­li­ği

Şim­di de g­rev ger­gin­li­ği

Yu­na­nis­tan’da geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si ge­ce­si 16 ya­şın­da­ki Alek­sis Gri­go­ro­pu­los isim­li bir gen­cin po­li­sin aç­tı­ğı ateş so­nu­cu öl­me­siy­le bir­lik­te baş­la­yan olay­lar de­vam eder­ken, ül­ke­de grev baş­la­tan ça­lı­şan­la­rın Ati­na’da gös­te­ri yü­rü­yü­şü yap­mak için top­lan­ma­sıy­la yi­ne ça­tış­ma­lar ya­şan­dı.Yu­na­nis­tan’da geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si ge­ce­si 16 ya­şın­da­ki Alek­sis Gri­go­ro­pu­los isim­li bir gen­cin po­li­sin aç­tı­ğı ateş so­nu­cu öl­me­siy­le bir­lik­te baş­la­yan olay­lar de­vam eder­ken, ül­ke­de grev baş­la­tan ça­lı­şan­la­rın Ati­na’da gös­te­ri yü­rü­yü­şü yap­mak için top­lan­ma­sıy­la yi­ne ça­tış­ma­lar ya­şan­dı. Yu­nan ba­sı­nı, bir haf­ta­dır de­vam eden ve bir mil­yar eu­ro­yu bul­du­ğu tah­min edi­len za­ra­ra yol açan olay­lar için hü­kü­met ve po­li­si suç­la­dı. Bu ara­da, Gri­go­ro­pu­los’un ölü­müy­le il­gi­li ha­zır­la­nan ad­li tıp ra­po­run­da, gen­cin se­ken mer­mi­den öl­dü­ğü be­lir­til­di. Yu­na­nis­tan’ın say­gın ga­ze­te­le­rin­den To Vi­ma, ül­ke­de yük­se­len tan­si­yo­nun düş­me­me­si du­ru­mun­da “Ola­ğa­nüs­tü Hal” ilan edi­le­bi­le­ce­ği­ni ve AB ül­ke­le­rin­den yar­dım is­te­ne­ce­ği­ni yaz­dı. Ül­ke­de­ki ge­nel grev­de ise met­ro, oto­büs ve uçak se­fer­le­ri ip­tal edi­lir­ken, öğ­re­tim ku­rum­la­rı, ban­ka­lar ve pos­ta­ne­ler ka­pı­la­rı­nı aç­ma­dı. Fe­ner Rum Pat­ri­ği Bart­ho­lo­me­os ise olay­lar­la il­gi­li ola­rak, “Ka­rış­mam. Ba­rış, hu­zur ve sev­gi tav­si­ye ede­rim” de­di. Öte yan­dan, Be­yoğ­lu’nda bu­lu­nan Yu­na­nis­tan Baş­kon­so­los­lu­ğu’na yak­la­şık 15 ki­şi­lik mas­ke­li bir grup ta­ra­fın­dan sal­dı­rı­da bu­lu­nul­du. Bi­na­ya kır­mı­zı bo­ya­lar atan şa­hıs­lar kon­so­los­lu­ğa ait bir ara­cı da tah­rip ede­rek kaç­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT