BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Emirates uçağı İstanbul’a acil iniş yaptı

Emirates uçağı İstanbul’a acil iniş yaptı

Emi­ra­tes Ha­va­yol­la­rı’nın Du­ba­i-Zü­rih se­fe­ri­ni ya­pan Air­bus 340 ti­pi uça­ğı, Hol­lan­da uy­ruk­lu bir yol­cu­nun kalp kri­zi ge­çir­me­si so­nu­cu İs­tan­bul Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’na acil iniş yap­tı.Emi­ra­tes Ha­va­yol­la­rı’nın Du­ba­i-Zü­rih se­fe­ri­ni ya­pan Air­bus 340 ti­pi uça­ğı, Hol­lan­da uy­ruk­lu bir yol­cu­nun kalp kri­zi ge­çir­me­si so­nu­cu İs­tan­bul Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’na acil iniş yap­tı. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, 268 yol­cu­suy­la Du­ba­i’den Zü­rih’e gi­den Emi­ra­tes Ha­va­yol­la­rı’na ait uçak­ta bu­lu­nan Hol­lan­da va­tan­da­şı Re­ne Le­uen­ber­ger (49) ra­hat­sız­lan­dı. Yol­cu­ya ilk mü­da­ha­le ka­bin için­de ya­pı­lır­ken, Türk ha­va sa­ha­sına gi­ren uça­ğın kap­tan pi­lo­tu, Ata­türk Ha­va­li­ma­nı ku­le­siy­le bağ­lan­tı ku­ra­rak İs­tan­bul’a iniş iz­ni is­te­di. Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’na sa­at 11.45’te acil iniş ya­pan uçak­ta bu­lu­nan Le­uen­ber­ger, am­bu­lans­la In­ter­na­ti­onal Hos­pi­tal’e gö­tü­rül­dü. Kalp kri­zi ge­çir­di­ği an­la­şı­lan Le­uen­ber­ger’in sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Le­uen­ber­ger’in te­da­vi­si sü­rer­ken, uçak di­ğer yol­cu­la­rıy­la Zü­rih’e ha­re­ket et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93562
  % 0.42
 • 5.402
  % -0.69
 • 6.1678
  % -0.47
 • 6.9699
  % -0.48
 • 224.235
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT