BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Trafiğe ‘güneş’ projesi

Trafiğe ‘güneş’ projesi

İs­tan­bul’da gü­neş ener­ji­si ile ça­lı­şan tra­fik sin­ya­li­zas­yon­la­rı kur­mak mak­sa­dıy­la oluş­tu­ru­lan “So­lar Kav­şak Pro­je­si”ne Ata­türk Ha­va­li­ma­nı yo­lun­da pi­lot uy­gu­la­ma ile baş­lan­dı. Sis­tem, gü­neş­siz gün­ler­de de ke­sin­ti­siz ener­ji sağ­la­ya­cakTrafik kazalarını ve tıkanıklıkları önleyecek olan “So­lar Kav­şak Pro­je­si”, elektrik kesintilerinden de etkilenmeyecek. Gü­neş ener­ji­siy­le ça­lı­şan tra­fik sin­ya­li­zas­yon­la­rı kur­mak için oluş­tu­ru­lan “So­lar Kav­şak Pro­je­si”, Ata­türk Ha­va­li­ma­nı kav­şa­ğın­da­ki pi­lot uy­gu­la­ma ile baş­la­tıl­dı. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si iş­ti­rak­le­rin­den İs­tan­bul Be­le­di­ye­le­ri Bil­gi İş­lem Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş. (BEL­BİM) yet­ki­li­le­rin­den alınan bil­gi­ye gö­re, BEL­BİM ta­ra­fın­dan gü­neş ener­ji­siy­le des­tek­le­nen tra­fik sin­ya­li­zas­yon­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı için ge­liş­ti­ri­len “So­lar Kav­şak Pro­je­si”nin ilk uy­gu­la­ma­sı, Ata­türk Ha­va­li­ma­nı kav­şa­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. AFETLERDE DE ÇALIŞACAK Gü­neş ener­ji­siy­le ça­lı­şan sis­tem­de ya­rı ilet­ken tek­no­lo­ji­siy­le ge­liş­ti­ri­len “So­lar PV” pa­nel­ler kul­la­nıl­dı. Bu pa­nel­ler yar­dı­mıy­la gü­neş ışı­ğın­dan üre­ti­len elek­trik ener­ji­si, ay­nı za­man­da de­po­la­na­rak, sis­te­me ge­ce­le­ri ve gü­neş­siz gün­ler­de de ke­sin­ti­siz ener­ji sağ­la­na­bi­li­yor. Ya­şa­na­cak elek­trik ke­sin­ti­le­rin­den et­ki­len­me­ye­cek sis­tem, sin­ya­li­zas­yon ha­ta­la­rı­na bağ­lı tra­fik ka­za­la­rı­nı ve tı­ka­nık­lık­la­rı da ön­le­ye­cek. “So­lar Kav­şak Pro­je­si”nin he­def­le­nen fay­da­la­rı­na de­ği­nen BEL­BİM yet­ki­li­le­ri, ön­ce­lik­li ya­ra­rın ye­ni­le­ne­bi­lir te­miz ener­ji kul­lan­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler. Al­ter­na­tif ener­ji kay­nak­la­rı­nın fay­da­lı ve ger­çek bir uy­gu­la­ma ile kul­la­nı­mı­nı sağ­la­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren yet­ki­li­ler, bu sis­tem­le elek­trik ta­sar­ru­fu­nun sağ­la­na­ca­ğı­nı, tü­ke­ti­len yer­de elek­trik üre­til­me­siy­le hat ka­yıp­la­rı­nın ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı, elek­trik şe­be­ke­sin­de olu­şa­bi­le­cek ke­sin­ti­ler ne­de­niy­le tra­fik sin­ya­li­zas­yo­nu­nun kul­la­nım dı­şı ha­le gel­me­ye­ce­ği­ni kay­det­ti­ler. Yet­ki­li­ler, so­lar kav­şak sis­te­mi­nin afet ve ben­ze­ri ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar­da bi­le ça­lı­şa­rak tra­fik akı­şı ve dü­ze­ni­nin de­va­mı­nı sağ­la­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti­ler. BÜTÜN ŞEHİRE YAYILACAK So­lar sis­te­min mo­dü­ler özel­li­ğe sa­hip ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ken yet­ki­li­ler, bu şe­kil­de ile­ri­ye dö­nük ola­rak kav­şak­ta bu­lu­nan sin­ya­li­zas­yon dı­şın­da­ki ka­me­ra, sen­sör ve ay­dın­lat­ma gi­bi sis­tem­le­rin de ener­ji ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı­lar. BEL­BİM yet­ki­li­le­ri, ba­kım is­te­me­yen, aşı­nan ve tü­ke­nen bir par­ça­sı bu­lun­ma­yan so­lar sis­te­min eko­no­mik öm­rü­nün 20 yıl ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler. Yet­ki­li­ler, pi­lot uy­gu­la­ma­dan el­de edi­le­cek ve­ri­ler ve tec­rü­be ışı­ğın­da sis­te­min tüm İs­tan­bul ge­ne­lin­de yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nın he­def­len­di­ği­ni bil­dir­di­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT