BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ö­lü de­ni­len be­be­ğin KÜRTAJDA ya­şa­dı­ğı or­ta­ya çık­tı!

Ö­lü de­ni­len be­be­ğin KÜRTAJDA ya­şa­dı­ğı or­ta­ya çık­tı!

Mer­sin’de “ö­lü” ra­po­ru ve­ri­len an­ne kar­nın­da­ki 6 haf­ta­lık be­be­ğin, kür­taj ma­sa­sın­da ya­şa­dı­ğı an­la­şıl­dı. Dok­tor, ha­ta yap­tı­ğı­nı ka­bul e­der­ken, an­ne, dü­şük teh­li­ke­si­ne kar­şı e­vin­de din­le­ni­yor> Mu­rat Şen­gi MER­SİN İHA Mer­sin’in Si­lif­ke il­çe­sin­de, dok­to­run “ölü” ra­po­ru ver­di­ği an­ne kar­nın­da­ki be­be­ğin, ya­şa­dı­ğı or­ta­ya çı­kın­ca or­ta­lık ka­rış­tı. Dok­tor, ha­ta yap­tı­ğı­nı ka­bul eder­ken, “O gün nö­bet­ten çık­tım. 40 has­ta­ya bak­tı­ğım için yor­gun­dum, be­be­ğin kalp atış­la­rı­nı gö­re­me­dim” de­di. Ta­lip Gü­zel (32), 6 haf­ta­lık ha­mi­le eşi Nu­ray Gü­zel’i (34) ge­ce ra­hat­sız­la­nın­ca Si­lif­ke Dev­let Has­ta­ne­si’ne gö­tür­dü. Has­ta­yı mu­aye­ne eden ka­dın do­ğum uz­ma­nı, genç ka­dı­nı ul­tra­so­nog­ra­fi­ye gön­der­di. Rad­yo­lo­ji Uz­ma­nı Dok­tor M.S, be­bek için “Fe­tal kalp ak­ti­vi­te­si (FKA): (+) ne­ga­tif, fe­tal ha­re­ket iz­len­me­miş­tir” (Ölü ce­nin) ra­po­ru ver­di. Kür­taj için ma­sa­ya ya­tı­rı­lan Gü­zel’i son de­fa baş­ka bir ul­tra­so­nog­ra­fi ci­ha­zıy­la mu­aye­ne eden ka­dın do­ğum uz­ma­nı, be­be­ğin kalp atış­la­rı­nı duy­du. Cİ­HAZ BO­ZUK­MUŞ!.. Yan­lış ra­por ve­ren M.S, ha­ta­sı­nı ka­bul eder­ken, “Ge­len has­ta­ya ‘Prop’ de­nen ci­haz­la bak­tım. Bu es­ki ci­haz ba­zı ha­ta­lar ver­mek­te­dir. Be­nim ama­cım da za­ten ‘Ben ya­nı­la­bi­li­rim, birde ka­dın do­ğum uz­ma­nı­nın gör­me­si ge­re­kir’ de­mek­ti” di­ye ko­nuş­tu. Çok üz­gün ol­du­ğu­nu ifa­de eden Nu­ray Gü­zel de, “Dü­şük teh­li­ke­si ola­bi­lir şüp­he­siy­le ev­de din­le­ni­yo­rum” de­di. Dok­tor M.S hak­kın­da ida­ri so­ruş­tur­ma açıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. SUÇ­LU CE­ZA­SI­NI ÇEK­SİN Be­bek­le­ri ya­şa­dı­ğı i­çin şük­re­den Gü­zel çif­ti, “Can­lı ço­cu­ğa na­sıl ‘ö­lü’ der­ler. Kim suç­luy­sa ce­za­sı­nı çek­sin. E­ğer ci­haz bo­zuk­sa bu­nun ted­bi­ri­ni al­sın­lar” şek­lin­de tep­ki­le­ri­ni gös­ter­di­.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT