BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çe­çen ko­mu­ta­na kan­lı in­faz

Çe­çen ko­mu­ta­na kan­lı in­faz

Çe­çe­nis­tan or­du­sun­da bir dö­nem gö­rev ya­pan İs­lam Ca­ni­be­kof, Üm­ra­ni­ye’de ba­şın­dan si­lah­la vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü.Çe­çe­nis­tan or­du­sun­da bir dö­nem gö­rev ya­pan İs­lam Ca­ni­be­kof, Üm­ra­ni­ye’de ba­şın­dan si­lah­la vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü. Eşi ve bir ço­cu­ğuy­la bir­lik­te mi­sa­fir­lik­ten dö­nen Ca­ni­be­kof’a, oto­mo­bi­li­ni evin önü­ne park et­tik­ten son­ra si­lah­la ateş açıl­dı. Ba­şı­na 3 kur­şun isa­bet eden Ca­ni­be­kof, olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Bat­ta­ni­ye ti­ca­re­ti yap­tı­ğı öğ­re­ni­len Ca­ni­be­kof’un yak­la­şık 6 yıl­dır İs­tan­bul’da ya­şa­dı­ğı ve bu sü­re­de bir­çok ad­res de­ğiş­tir­di­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT