BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Değişen ne var

Değişen ne var

Aşa­ğı­da 27 yıl mil­let­ve­kil­li­ği yap­mış bir za­tın ha­tı­ra­tın­dan alın­tı­lar var. 1964’de An­ka­ra’da bas­tı­rıl­mış, is­mi Ta­ri­hi Ha­ki­kat­ler, Say­fa 41:Aşa­ğı­da 27 yıl mil­let­ve­kil­li­ği yap­mış bir za­tın ha­tı­ra­tın­dan alın­tı­lar var. 1964’de An­ka­ra’da bas­tı­rıl­mış, is­mi Ta­ri­hi Ha­ki­kat­ler, Say­fa 41: “Bir gün par­ti gru­bun­da Re­cep Pe­ker’in da­hi­li­ye ve­ka­le­ti es­na­sın­da çok en­te­re­san bir ha­di­se ol­du. Ar­ka­daş­lar­dan bi­ri­si kür­sü­ye ge­le­rek bir çok me­bus­la­rın ta­kib edil­di­ği­ni ve ta­ras­sud al­tı­na alın­dı­ğı­nı söy­le­me­si üze­ri­ne Si­nan Te­ke­li söz ala­rak şu su­ret­le bir ha­di­se nak­let­ti. ‘Ben Ali Fu­at Pa­şa (Ce­be­soy)yı zi­ya­re­te gi­di­yor­dum. O ci­var­da bir şa­hıs ayak­ka­bı­nın ba­ğı­nı bağ­lı­yor ve acı acı söy­le­ni­yor­du. Ben Ma­lat­ya’dan ye­ni gel­dim, hiç ta­nı­ma­dı­ğım ve bil­me­di­ğim bi­ri­si­ni ta­ras­su­da me­mur et­ti­ler. Evi­ni bi­le bil­mi­yo­rum di­yor­du. Ben sor­dum Ki­mi ta­ras­su­da me­mur­sun; de­dim. Ali Fu­at Pa­şa­yı de­di. İyi yav­rum gel ben sa­na evi­ni gös­te­re­yim de­dim. Ve ben de ora­ya gi­di­yo­rum bel­ki sa­na la­zım olur, be­nim adım Si­nan Te­ke­li’dir; Ada­na me­bu­su­yum.’ Bu be­ya­nat üze­ri­ne Da­hi­li­ye Ve­ki­li Re­cep Pe­ker kür­sü­ye gel­di ve bu iş­den ha­ber­dar ol­ma­dı­ğı­nı, bun­dan çok mü­te­es­sir ol­du­ğu­nu ve Cum­hu­ri­yet ba­ni­le­ri­nin ta­ras­sud al­tı­na alın­ma­sı ka­dar ayıp ve çir­kin bir şey ola­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek kür­sü­den in­di. Ali Fu­ad Pa­şa kür­sü­ye ge­le­rek bu­na da­ir çok mü­es­sir ve çok sert bir be­ya­nat­ta bu­lun­du. Bu mü­za­ke­re­ler­den çı­kan ma­na şu idi. Mec­lis­te En­te­li­can ser­vi­se men­sup bu­lun­ma­yan her me­bus ta­ras­sud al­tın­da idi. Ve her bi­ri­si­nin ar­ka­sın­da bir göl­ge ge­zer­di.” >> Ne olacak şimdi Biz­de es­ki­den ka­lıp­tan çık­mış gi­bi ge­rek­çe­ler olur­du. Ner­de ne ol­sa, ki­min yu­mur­ta­sı kı­rıl­sa..Adı düş­man­lar kal­kın­ma­mı­zı is­te­mi­yor..İs­tik­ra­rı­mı­zı boz­mak için olur­du. Hiç is­tik­rar yü­zü gör­mez­dik ama boz­mak is­te­yen­le­ri du­yar­dık. Kal­kın­ma­mı­zı is­te­me­yen­ler der­ken ad­res gös­ter­mez­dik. Mu­hay­yel düş­man­lar da­ha çok ho­şu­mu­za gi­der­di, işi­mi­ze ge­lir­di. Kal­kın­ma­mı­zı is­te­me­yen­ler der­ken azı­cık da ka­sı­lır­dık..”Ee, on­lar da bi­li­yor Tür­kün ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni..” Ar­dın­dan yek­vü­cut olun, omuz omu­za ve­rin tav­si­ye­le­ri ge­lir­di. Bu­nun, et­li­ye süt­lü­ye ka­rış­ma­yın, se­si­ni­zi çı­kar­ma­yın, otu­run otur­du­ğu­nuz yer­de an­la­mı­na gel­di­ği­ni ben ilk duy­du­ğum ta­rih­ten 25 yıl son­ra far­ket­tim. Kriz bü­tün dün­ya­yı sa­rın­ca..düş­man­la­rı­mız açık­la­ma­sı boş­luk­ta ka­lı­yor. Ga­li­ba bu se­fer gö­rün­me­yen dost­la­rı­mız iş­ba­şın­da.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT