BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Her iş­te, or­ta yol­da ol­ma­lı -3-

Her iş­te, or­ta yol­da ol­ma­lı -3-

[İf­rat, tef­rit ve va­sa­ta ör­nek ver­me­ye de­vam edi­yo­ruz.][İf­rat, tef­rit ve va­sa­ta ör­nek ver­me­ye de­vam edi­yo­ruz.] 5- Havf, Al­lah’tan kork­mak, re­ca da Al­lah’ın rah­me­ti­ni ümit et­mek de­mek­tir. Al­lah’ın rah­me­tin­den ümit kes­mek ve­ya Al­lah’tan kork­ma­yıp, ken­di­ni ga­ran­ti Cen­net­lik bil­mek if­rat­tır. Bir ha­dis-i şe­rif mea­li: (Her is­te­di­ği­ni ya­pıp, rah­me­te ka­vu­şa­ca­ğı­nı ümit eden ah­mak­tır.) [Tir­mi­zi] Bir âyet-i ke­ri­me mea­li: (Rab­bi­nin rah­me­tin­den an­cak sa­pık­lar ümit ke­ser.) [Hicr 56] Va­sat yol ise, iki­si ara­sın­da ol­mak­tır. Bir ha­dis-i şe­rif mea­li: (Havf ve re­ca [kor­kuy­la ümit] ara­sın­da­ki mü­min, um­du­ğu­na ka­vu­şur, kork­tu­ğun­dan emin olur.) [Tir­mi­zi] 6- Ki­bir­len­mek if­rat, aşı­rı te­va­zu [te­mel­luk] tef­rit­tir. Te­va­zu ise va­sat­tır. Ken­din­den aşa­ğı olan­la­ra kar­şı te­va­zu gös­ter­mek iyi ise de, bu­nun if­ra­ta kaç­ma­ma­sı, ya­ni aşı­rı ol­ma­ma­sı ge­re­kir. Aşı­rı olan te­va­zu­a, te­mel­luk de­nir. Te­mel­luk, an­cak üs­ta­da ve âli­me kar­şı ca­iz­dir. Baş­ka­la­rı­na kar­şı ca­iz de­ğil­dir. Bir ha­dis-i şe­rif mea­li: (Te­mel­luk, Müs­lü­man ah­la­kın­dan de­ğil­dir.) [İ. Ma­ver­di] 7- Haz­ret-i İsa’yı aşı­rı sev­mek if­rat, sev­me­mek tef­rit­tir. Haz­ret-i İsa’ya Tan­rı ve Tan­rı’nın oğ­lu di­yen Hı­ris­ti­yan­lar if­rat­ta­dır, onu sev­me­yip, ana­sı­na if­ti­ra eden Ya­hu­di­ler ise, tef­rit­te­dir. Bir âyet-i ke­ri­me mea­li: (Ya­hu­di­ler, ha­ham­la­rı­nı; Hı­ris­ti­yan­lar da ra­hip­le­ri­ni ve İsa’yı rab edin­di­ler. Hâl­bu­ki an­cak tek ila­ha kul­luk et­me­le­ri em­ro­lun­du.) [Tev­be 31] (Ya­hu­di­ler, Üzeyr’e, Hı­ris­ti­yan­lar da, İsa’ya Al­lah’ın oğ­lu de­di­ler.) [Tev­be 30] Di­ni­mi­zin bil­dir­di­ği gi­bi, İsa aley­his­se­la­mı, Al­lah’ın ku­lu ve re­su­lü bil­mek ise, va­sat yol­da ol­mak­tır. 8- Haz­ret-i Ali’ye de ay­nı aşı­rı­lı­ğı gös­te­ren­ler ol­du. Haz­ret-i Ali’yi sev­me­yen ha­ri­ci­ler [Ye­zi­di­ler] tef­rit eh­li­dir. Haz­ret-i Ali’ye pey­gam­ber ve­ya ilah di­yen ib­ni Se­be­ci­ler, if­rat­ta­dır. Ehl-i sün­net ise, Haz­ret-i Ali’yi ken­di­nin ve Re­su­lul­la­hın bil­dir­di­ği gi­bi se­ver, bu ise va­sat yol­dur. Haz­ret-i Ali an­la­tır: Re­su­lul­lah bu­yur­du ki: (Yâ Ali, Sen İsa gi­bi­sin! Ya­hu­di­ler, ona düş­man ol­du­lar. Mü­ba­rek an­ne­si Mer­yem’e if­ti­ra et­ti­ler. Hı­ris­ti­yan­lar da, Onu aşı­rı yük­selt­ti­ler. Ona ya­kı­şan de­re­ce­den da­ha yu­ka­rı çı­kar­dı­lar.) [İ. Ah­med] Haz­ret-i Ali bu ha­dis-i şe­ri­fi bil­dir­dik­ten son­ra, (Be­nim yü­züm­den iki aşı­rı grup in­san he­lak olur. Bi­ri, be­ni aşı­rı se­ve­rek, ben­de ol­ma­yan şey­le­ri ba­na ta­kar­lar. Öte­ki­ler de, ba­na düş­man olup, bir­çok if­ti­ra ya­par­lar) bu­yur­du. Bu ha­dis-i şe­rif­te, ha­ri­ci­ler Ya­hu­di­le­re, İb­ni Se­be­ci­ler de Hı­ris­ti­yan­la­ra ben­ze­til­miş­tir. (De­va­mı var) Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT