BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hu­şu i­le kı­lan kur­tu­la­cak!

Hu­şu i­le kı­lan kur­tu­la­cak!

Haz­re­ti Ali bu­yur­du ki: “Hu­şu ol­ma­yan na­maz­da ha­yır yok­tur. Boş söz ko­nu­şul­ma­nın terk edil­me­di­ği oruç­ta ha­yır yok­tur.Haz­re­ti Ali bu­yur­du ki: “Hu­şu ol­ma­yan na­maz­da ha­yır yok­tur. Boş söz ko­nu­şul­ma­nın terk edil­me­di­ği oruç­ta ha­yır yok­tur. Dik­kat et­me­den Kur’ân-ı ke­rim oku­mak­ta ha­yır yok­tur. Ve­ra ol­ma­yan ilim­de ha­yır yok­tur. Cö­mert­lik ol­ma­yan mal­da, zen­gin­lik­te ha­yır yok­tur. De­vam­lı ol­ma­yan ni­met­te ha­yır yok­tur. İh­las ve ta­zim ol­ma­yan dua­da ha­yır yok­tur.” Na­maz­la­rı ce­ma­at ile ve hu­şu ve hu­du ile kıl­ma­lı­dır. Çün­kü, in­sa­nı dün­ya­da ve ahi­ret­te fe­la­ket­ler­den, sı­kın­tı­lar­dan kur­ta­ra­cak an­cak na­maz­dır. Mü­mi­nun su­re­si ba­şın­da­ki ayet-i ke­ri­me­de mea­len, “Mü­min­ler her­hal­de kur­tu­la­cak­tır. On­lar, na­maz­la­rı­nı hu­şu ile kı­lan­lar­dır” bu­yu­rul­du. Se­le­fi sa­li­hin bü­yük­le­ri bir kim­se­nin na­ma­zın­da bir ek­sik­lik ol­du­ğun­da o kim­se­ye gi­der, bu­nun se­be­bi­ni so­rar­lar­dı. Çün­kü bu hal is­tis­na­i bir hal­di. Aca­ba has­ta mı, unut­tu mu di­ye se­be­bi­ni öğ­ren­mek is­ter­ler­di. Al­lah’ın ma’ri­fe­tin­den ya­na on­la­rın ma­ka­mı yük­sek­ti. Bu­nun için na­ma­za çok önem ve­rir­ler­di. İs­lam bü­yük­le­ri hu­şu­ya ma­ni ola­cak şey­ler­den de ka­çı­nır­lar­dı. Ömer bin Ab­dü­la­ziz, bir de­fa­sın­da bir ima­mın ar­ka­sın­da na­maz kıl­mış­tı. İmam, oku­yu­şun­da te­gan­ni ya­pı­yor­du. İma­ma şun­la­rı söy­le­di: “Eğer ce­mâ­at fa­zi­le­ti ol­ma­sa, ben se­nin ar­kan­da na­maz kıl­mam! Sen, ni­çin âlim­le­rin ve kı­ra­at imam­la­rı­nın öğ­ret­ti­ği şe­kil­de oku­mu­yor­sun?” Mu­ham­med bin Vâ­si bu­yur­du ki: “Ben dün­ya­dan iki şey is­ti­yo­rum: 1- Al­lah yo­lun­da sâ­lih bir ar­ka­daş. Öy­le ki; eğ­ri git­ti­ğim za­man be­ni doğ­rult­sun. 2 - Ya­şa­dı­ğım müd­det­çe ce­ma­at­le kı­lı­nan na­maz­lar­dan hiç­bi­ri­ni ka­çır­ma­ma­lı­yım!” Şey­tan ves­ve­se ve­re­rek hu­şu­yu boz­mak is­ter. Şa­kik-i Bel­hî haz­ret­le­ri de ar­ka­daş­la­rı­na şöy­le der­miş: “İyi bi­li­niz ki, şey­ta­nı en çok kız­dı­ran âde­moğ­lu­nun şu iki has­le­ti­dir: 1- Şey­ta­nın ves­ve­se­le­ri­ne al­dır­ma­mak. 2 - Al­lah’ın zâ­tı hak­kın­da te­fek­kür et­me­mek.” Zeyd bin Ha­lid Cü­he­mi ha­ber ve­ri­yor. Re­su­lul­lah bu­yur­du ki: “Bir Müs­lü­man, doğ­ru ola­rak ve hu­şu ile iki re­kat na­maz kı­lın­ca, geç­miş gü­nah­la­rı af olur.” Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT