BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > DÖ­NÜŞ SE­VİN­Cİ

DÖ­NÜŞ SE­VİN­Cİ

Hac i­ba­de­ti­ni ye­ri­ne ge­tir­mek a­ma­cıy­la mu­kad­des top­rak­lar­da bu­lu­nan ha­cı­lar­ dö­nü­şe baş­la­dı. Gün­ler­dir sev­dik­le­rin­den u­zak ka­lan ha­cı­lar i­le ya­kın­la­rı­nın ha­va­li­ma­nın­da­ki bu­luş­ma­sın­da duy­gu­sal an­lar ya­şan­dı> Ha­ber Mer­ke­zi Hac ibadeti için mukaddes topraklara gönderdikleri yakınlarını karşılamak isteyenler havalimanlarına akın etti. Genç bir kız ise, annesine sarılararak mutluluk gözyaşı döktü. Hac iba­de­ti­ni ye­ri­ne ge­tir­mek için kut­sal top­rak­la­ra gi­den ilk ha­cı ka­fi­le­le­ri Suu­di Ara­bis­ta­n’­dan ay­rıl­ma­ya baş­la­dı. Tür­ki­ye ve Al­man­ya­’dan kut­sal top­rak­la­ra ha­re­ket eden ilk ka­fi­le­ler dün dö­nüş yap­tı. Türk Ha­va Yol­la­rı­’na ait bir uçak­la Cid­de­’den yo­la çı­kan 118 kişilik hacı kafelesi İs­tan­bul Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’n­da ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Uzun sü­re­dir ay­rı kal­dık­la­rı ya­kın­la­rı­na sa­rı­la­rak has­ret gi­de­ren Türk ha­cı­lar, ha­cı ol­ma­nın ma­ne­vi açı­dan ke­yif ve­ri­ci ol­du­ğu­nu söy­le­di. Kut­sal top­rak­lar­da bu­lun­ma­nın çok gü­zel ol­du­ğu­nu ifa­de eden ha­cı­lar, ora­da bü­tün Müs­lü­man­la­rın kay­naş­tı­ğı­nı gör­dük­le­ri­ni söy­le­di­ler. Ha­cı­lar­dan ba­zı­la­rı ise yan­la­rın­da ge­tir­dik­le­ri çi­ko­la­ta­la­rı ha­va­li­ma­nın­da ya­kın­la­rı­nı bek­le­yen­le­re da­ğıt­tı. İş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­yan ha­cı­lar da­ha son­ra ha­va­ala­nın­dan ay­rı­la­rak evi­nin yo­lu­nu tut­tu. Al­man­ya­’dan da kut­sal top­rak­la­ra gi­den ilk hacı ka­fi­lesi dö­nüş yap­tı. Bü­yük ço­ğun­lu­ğu bu­ra­da ya­şa­yan Türk­le­rin oluş­tur­du­ğu ka­fi­le­le­rin dö­nü­şü sı­ra­sın­da Düs­sel­dorf Ha­va­li­ma­nı­’n­da da duy­gu­sal an­lar ya­şan­dı. Hac­ca gön­der­dik­le­ri ya­kın­la­rı­na sa­rı­lan va­tan­daş­lar, mut­lu­luk göz­yaş­la­rı­na ha­kim ol­ma­dı. YIL­BA­ŞI­NA KA­DAR SÜ­RE­CEK Bu ara­da, mu­kad­des top­rak­lar­da bu­lu­nan ha­cı aday­la­rı prog­ram da­hi­lin­de dö­nüş­le­ri­ne de­vam eder­ken, ba­zı ka­fi­le­ler de Me­di­ne­’ye ge­çe­rek bir sü­re bu­ra­da ko­nak­la­dık­tan son­ra Tür­ki­ye­’ye dö­ne­cek. Türk ha­cı ka­fi­le­le­ri­nin Tür­ki­ye­’ye dö­nüş­le­ri­nin Ocak ayı­na ka­dar de­vam ede­ce­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT