BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bi­lim a­dam­la­rı ilk de­fa kı­ta­ ­ha­re­ke­ti­ni kay­det­ti

Bi­lim a­dam­la­rı ilk de­fa kı­ta­ ­ha­re­ke­ti­ni kay­det­ti

Ame­ri­ka­lı­la­rın ba­şı­nı çek­ti­ği bi­lim ada­mları, ilk de­fa Dün­ya ka­bu­ğu­nu şe­kil­len­di­ren bir ola­yı kayıt altına aldıPur­du­e Üni­ver­si­te­si­’n­den Prof. Eric Ca­la­is baş­kan­lı­ğın­da­ki araş­tır­ma­cı­lar, bir­bi­rin­den ay­rı­lan ve yü­ze­ye doğ­ru eri­miş ka­ya­la­rı püs­kür­ten iki Af­ri­ka tek­to­nik pla­ka­sı­nın ha­re­ke­ti­ni ölç­tü. Yer­yü­zü ka­bu­ğu ha­re­ke­ti­ni ilk de­fa öl­çe­rek kay­de­den bi­lim adam­la­rı, bu je­olo­jik olay so­nu­cu iki pla­ka ara­sın­da en az 10 km uzun­lu­ğun­da ve 1.5 met­re ge­niş­li­ğin­de bir mag­ma du­va­rı oluş­tu­ğu­nu be­lirt­ti. Bu ha­re­ke­tin, Dün­ya­’nın dış ka­bu­ğu “li­tos­fe­r”­in na­sıl kı­rı­la­rak ay­rıl­dı­ğı ve ha­re­ket et­ti­ği­ni gös­te­ren önem­li bir olay ol­du­ğu­nu be­lir­ten araş­tır­ma­cı­lar, kı­ta­la­rı iten ve çe­ken güç­le­rin ka­bu­ğu kı­ra­cak ka­dar güç­lü ol­ma­dık­la­rı­nı, an­cak sü­rek­li bent ha­re­ke­ti­nin li­tos­fe­ri za­yıf­lat­tı­ğı­nı kay­det­ti­. Ça­lış­ma­nın ay­rın­tı­la­rı Na­tu­re der­gi­si­nin bu haf­ta­ki sa­yı­sın­da ya­yım­la­na­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT