BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­sıl ku­pa­yı Pa­pa­ğan kal­dır­dı

A­sıl ku­pa­yı Pa­pa­ğan kal­dır­dı

Av­ru­pa Fut­bol Şam­pi­yo­na­sın­da sa­tış­la­rı­nın art­tı­ğı­nı söy­le­yen Pa­pa­ğan Ku­ru­ye­miş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ka­ni E­mek­çi, “Av­ru­pa’ya çe­kir­dek çitlemeyi öğ­ret­tik” de­di> İnan Ar­vas İS­TAN­BUL ÜRÜN­LER BA­YAT­LA­MI­YOR Ka­ni Emek­çi (sağ­da), ar­ka­da­şı­mız İnan Ar­vas’a, “Ku­ru­ye­miş­lerin açıldıktan sonra ba­yat­la­ma­sı­nı en­gel­le­yen ‘Kee­per’ uy­gu­la­ma­sı­nı da sek­tör­e biz kazandırdık” dedi. Dün­ya­da bir il­ki ger­çek­leş­ti­re­rek çöp po­şe­ti­ni ürü­nün ya­nın­da su­nan Pa­pa­ğan Ku­ru­ye­miş, Av­ru­pa Fut­bol Şam­pi­yo­na­sın­da sa­tış­la­rı­nı ar­tır­dı. Se­yir­ci­le­rin maç­la­rı iz­ler­ken ken­di ku­ru­ye­miş­le­ri­ni ye­dik­le­ri­ni söy­le­yen Pa­pa­ğan Ku­ru­ye­miş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ka­ni Emek­çi, “Av­ru­pa çe­kir­dek çitlemeyi Türk­ler’den öğ­ren­di. Bu da sa­tış­la­rı­mı­zı art­tır­dı. Av­ru­pa’da çe­kir­dek ye­ri­ne da­ha çok ba­dem, fın­dık, fıs­tık gi­bi ürün­ler tü­ke­ti­li­yor” de­di. Ka­pa­lı me­kan­lar­da­ki si­ga­ra ya­sa­ğı­nın da sa­tış­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı­nı söy­le­yen Emek­çi, “Kriz­den hiç et­ki­len­me­dik di­ye­bi­li­rim, ge­çen yıl he­de­fi­miz 10 mil­yon do­lar­dı ve bu­nu ba­şar­dık. Bu yıl­ki he­de­fi­miz ise 15 mil­yon do­lar­ ve he­de­fi­mi­ze doğ­ru emin adım­lar­la iler­li­yo­ruz” diye konuştu. ÇÖP POŞETİ YANINDA VERİLİYOR Ken­di­le­ri­ni di­ğer ku­ru­ye­miş üre­ti­ci­le­rin­den ayı­ran en önem­li özel­lik­le­ri­nin ka­buk­lu pa­ket­le­ri­nin ar­ka­sı­na özen­le iliş­ti­ril­miş çöp po­şet­le­ri ol­du­ğu­nu ifa­de eden Emek­çi, “Ke­yif­le tü­ke­ti­len an­cak ka­buk­la­rı se­be­biy­le çev­re kir­li­ği­ne yol a­çan ay çe­kir­dek­le­ri, ar­tık pa­ket­le­re ek­le­nen çöp po­şet­le­ri­ne atı­lı­yor. Böy­le­ce tü­ke­ti­ci­ye key­fi, ta­ze­li­ği ve te­miz­li­ği bir ara­da su­na­rak tü­ke­tim son­ra­sın­da da ka­buk kir­li­li­ği en­gel­le­ni­yor. Pa­pa­ğan Ku­ru­ye­miş ola­rak, çöp po­şe­ti uy­gu­la­ma­sıy­la dün­ya­da bir il­ke im­za atar­ken, çe­şit­li tü­ke­ti­ci ve ka­li­te ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan da ödül­len­di­ril­dik” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT