BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > F1 pis­tin­de ­lo­jis­tik fu­a­rı

F1 pis­tin­de ­lo­jis­tik fu­a­rı

For­mu­la 1 için açı­lan İs­tan­bul Park’ta dü­zen­le­ne­cek fu­ar­da Lo­jis­tik sek­tö­rü­ bir ara­ya ge­le­cek4. Lo­git­rans Lo­gi­city Fua­rı, ilk de­fa ka­pı­la­rı­nı bir fu­ar­cı­lık şir­ke­ti­ne açan İs­tan­bul Park’ta, For­mu­la 1 pis­ti­nin çev­re­sin­de ya­pı­la­cak. 4-7 Ha­zi­ran 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da 2 bin 500 dö­nüm­lük İs­tan­bul Park’ın içe­ri­sin­de yak­la­şık 90 bin met­re­ka­re­lik bir ala­na ku­ru­la­cak olan fu­ar, Tür­ki­ye’nin en bü­yük şov ala­nı­nın sı­nır­sız ta­nı­tım im­kan­la­rın­dan da ya­rar­la­na­cak. Eko Fu­ar­cı­lık şir­ke­ti ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Lo­git­rans Lo­gi­city İn­ter­mo­dal Ta­şı­ma­cı­lık Kent Lo­jis­ti­ği Ti­ca­ri Araç Üst­ya­pı ve Ekip­man­la­rı Fua­rı; Av­ru­pa, As­ya ve Or­ta Do­ğu­lu de­niz­yo­lu acen­te­le­ri, hat ta­şı­ma­cı­la­rı, ar­ma­tör­ler, in­ter­mo­dal-kom­bi­ne ta­şı­ma­cı­lar, li­man oto­ri­te­le­ri ve kon­tey­ner iş­let­me­ci­le­ri ile te­da­rik­çi­le­ri­ni bir ara­ya ge­ti­re­cek. Eko Fu­ar­cı­lık Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü İl­ker Al­tun, “İs­tan­bul Park’ın, tra­fik ve oto­park en­di­şe­si, sos­yal te­sis der­di, me­kan sı­kın­tı­sı yok. En önem­li­si de ha­yal kur­mak­ta sı­nır yok” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT