BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TTNET, yıl­da 13 bin ağa­cı kur­ta­ra­cak

TTNET, yıl­da 13 bin ağa­cı kur­ta­ra­cak

Her yıl fa­tu­ra ve zarf ka­ğı­dı için en önem­li çev­re zen­gin­li­ği­miz olan yüz­bin­ler­ce ağaç yok edi­li­yor. Çev­re­nin ko­run­ma­sı­na kat­kı­da bu­lun­ma­yı he­def­le­yen TTNET, 1 Ocak 2009’dan iti­ba­ren e-fa­tu­ra dö­ne­mi­ni baş­la­tı­yor.Her yıl fa­tu­ra ve zarf ka­ğı­dı için en önem­li çev­re zen­gin­li­ği­miz olan yüz­bin­ler­ce ağaç yok edi­li­yor. Çev­re­nin ko­run­ma­sı­na kat­kı­da bu­lun­ma­yı he­def­le­yen TTNET, 1 Ocak 2009’dan iti­ba­ren e-fa­tu­ra dö­ne­mi­ni baş­la­tı­yor. E-fa­tu­ra ile 1 yıl­da 780 ton ka­ğıt ta­sar­ruf ede­cek, 13 bin ağa­cı ke­sil­mek­ten kur­ta­ra­cak olan TTNET, abo­ne­le­ri­nin son dö­nem fa­tu­ra­la­rı ile ön­ce­ki beş aya ait fa­tu­ra­la­rı, www.ttnet.com.tr ad­re­sin­de­ki e-fa­tu­ra pos­ta ku­tu­la­rı­na gön­de­re­cek. Abo­ne­ler is­ter­se fa­tu­ra­la­rı­nı ki­şi­sel e-pos­ta ad­res­le­ri­ne yön­len­di­ril­me­si­ni ya da SMS ile bil­gi­len­di­ril­me­yi ter­cih ede­bi­le­cek. Ba­sı­lı fa­tu­ra al­mak is­te­yen­ler 444 0 375’i ara­ya­cak ya da www.ttnet.com.tr ad­re­si­ne baş­vu­ra­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT